Opłaty za obiady

OGŁOSZENIE

Zapisy na obiady i płatności

na miesiąc  styczeń 2023r.

przyjmujemy od

od 12.12.2022 – 20.12.2022r.

 Cena jednego obiadu 4,50zł

  19 obiadów x 4,50 = 85,50 zł  grudzień 2022r.

w godz. 7.30 – 8.30 i od 13.30-14.45

                       

PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

     

     

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 642 85 19 wew. 27.

Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole (np. w  razie  choroby).  Każdą  wycieczkę  zgłaszamy u  intendenta  z  tygodniowym  wyprzedzeniem.

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.