Metody pracy na lekcjach języka angielskiego

Metody pracy na lekcjach języka angielskiego

Nauczyciele językowcy w pracy z uczniami mają świadomość, że istotnym elementem procesu uczenia się jest umiejętność zapamiętywania. Aby robić to skutecznie należy w trakcie uczenia  włączyć jak najwięcej zmysłów pamiętając o tym, że wiedzę nabywamy w zależności od sposobu jej przekazywania:

– 10%  zapamiętujemy z tego, co słyszymy

– 20% zapamiętujemy z tego, co widzimy

– 40% zapamiętujemy z tego, o czym rozmawiamy

– 90% zapamiętujemy z tego, co robimy

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty nauczania języka angielskiego w codziennej pracy dydaktycznej ograniczamy stosowanie metod podających, służących przekazywaniu gotowych wiadomości, staramy się  stosować metody i techniki aktywizujące, sprzyjające rozwijaniu samodzielności myślenia i działania, a także pozytywnej motywacji do uczenia się.  Uatrakcyjniamy zajęcia poprzez wprowadzenie efektu zaskoczenia, zaciekawienia, nowości. Zapraszamy anglojęzycznych lektorów, którzy przybliżają uczniom język angielski oraz kulturę swoich krajów. Stosujemy pracę w grupach, która wymusza aktywność wszystkich jej uczestników, stwarzamy sytuację, w której uczniowie stają się odkrywcami w myśl zasady, że uczenie się  jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym.

Innowacyjne metody nauczania języka angielskiego prowadzone są w naszej szkole w oparciu o wprowadzanie autentycznych materiałów dydaktycznych (materiały przywiezione ze szkoleń w Wielkiej Brytanii), są to również materiały dostępne w Internecie i w zasobach biblioteczki metodycznej naszej szkoły.

Opisy przykładowych działań edukacyjnych można znaleźć w zakładce Innowacje – Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego.

Aneta Miszczyńska