Dokumenty szkolne

Ważne dokumenty na rok szkolny 2021/2022:

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach – Tekst jednolity – maj 2022
 2. Regulamin dziennika elektronicznego
 3. Podręczniki szkolne – REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW
 4. Tornistry szkolne – Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
 5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I INTERWENCYJNYCH.  – SP Klucze
 6. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych – materiały szkoleniowe
 7. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – MEN
 8. PROCEDURA DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 9. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTW NA TERENIE JEDNOSTKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kluczach od 1 września 2020r. 
 10. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 11. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH
 12. PROGRAM Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w roku szkolnym 2020/2021
 13. PLAN PRACY SZKOŁY 2021-2022
 14. WYTYCZNE GIS i MEN DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2021r.
 15. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny, wrzesień 2021
 16. Procedura – agresywny uczeń.
 17. Bezpieczeństwo w szkole. Poradnik MEiN.