KONKURSY 2022/2023

KONKURSY

Rok szkolny 2022/2023


MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.

Czytaj więcej
 

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy. Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić na www.mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny.

Ambasadorem konkursu w naszej szkole jest Pani Marta Sorbian – razie pytań służy pomocą – sala: 204.

 


X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Cele Konkursu

 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
 2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989).
 3. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.
 4. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Czytaj więcej
 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. a) szkolnym – dyktando
 2. b) wojewódzkim – dyktando.

W etapie wojewódzkim może wziąć udział: co najwyżej po 70 uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania. Laureatami Konkursu zostaje maks. 20 uczestników z każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w każdym z województw, jednak nie mniej niż 85 %. Laureaci Konkursu – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek: § 6.1 pkt. 5c w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – mogą otrzymać 2 punkty.

Opiekun szkolny konkursu: Iwona Boruń iwonaborun@interia.pl

 


“Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz ” Z ortografią na co dzień”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych:

Zapisy trwają do dnia 1 października u wychowawców klas 1-3 i u polonistów klas 4-8.

Czytaj więcej
 

 • Przebieg XXI KONKURSU POLONISTYCZNEGO “Z poprawną polszczyzną na co dzień”

I etap dnia 19.10.22 r. testowe pytania, jedna prawidłowa odpowiedź

Finał ogólnopolski: kwiecień 2023

 • Przebieg IX KONKURSU POLONISTYCZNEGO “Z ortografią na co dzień”

I etap dnia 20.10.22 r. testy, jedna prawidłowa odpowiedź

Finał ogólnopolski:  kwiecień 2023

Lista zakwalifikowanych do finału ogólnopolskich konkursów – 19 grudnia 2022r

Finały Ogólnopolskie w/w konkursów:  kwiecień 2023.

Koszt jednego konkursu 10 zł

Zakres wymaganego materiału i inne informacje znajdują się na stronie

www.poprawnapolszczyzna.pl w zakładce “Regulamin”.

Opiekun szkolny konkursu:

Agnieszka Szarek agnieszkaszarek7@poczta.fm,

Anna Barczyk,

Iwona Boruń

 


Konkurs Plastyczny!

Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze – „Ja też chronię środowisko“, realizowanego w ramach zadania – „Gmina Klucze dba o dobry klimat“

Celem konkursu jest kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszej części społeczeństwa.

Czytaj więcej
 

Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu, który przedstawia sposób dbania o Naszą wspólną planetę.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I – III
 • uczniowie klas IV – VIII

Praca powinna być wykonana w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wydzieranie, kolaż).

Wartość pracy podniosą hasła i slogany umieszczone na plakacie, oddające przesłanie/temat pracy.

Prace należy przekazać, do dnia 4 października 2022r. Pani Martynie Smaruj (sala 224), tutaj też otrzymacie karty zgłoszeniowe do konkursu.

 


Małopolski Konkurs Historyczny

W roku szkolnym 2022/2023 Małopolski Kurator Oświaty organizuje dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego Małopolski Konkurs Historyczny.

Temat konkursu tegorocznego:

„Od unii z Węgrami do unii realnej z Litwą. Proces powstawania wielonarodowej Rzeczypospolitej.”

Czytaj więcej
 

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania;
 • rozwijanie myślenia krytycznego i wyobraźni historycznej, umiejętności analizowania i posługiwania się informacjami zawartymi w literaturze przedmiotu oraz pochodzącymi bezpośrednio ze źródeł historycznych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą historyczną dla lepszego rozumienia problemów współczesnego świata;
 • kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego;
 • kształtowanie szacunku do Państwa Polskiego, a także dla kultur innych narodów oraz mniejszości narodowych i religijnych;
 • kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez zrozumienie znaczenia Krakowa

i regionu Małopolski dla dziejów ogólnonarodowych;

 • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników w kolejnych etapach konkursu:

Etap szkolny

Obowiązuje cały zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) w zakresie przedmiotu historia (klasy IV–VIII) obejmujący całą podstawę programową (Od starożytności do współczesności), ze szczególnym uwzględnieniem okresu panowania dynastii Andegawenów i Jagiellonów do momentu zawarcia unii lubelskiej (1370-1569).

Termin etapu szkolnego: 12 października 2022

Nauczyciel opiekun: Agata Janda

 


„Z polszczyzną za pan brat”

I edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Z polszczyzną za pan brat”  O Srebrne Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Konkurs odbędzie się 29 września 2022 r. w Czytelni olkuskiej Biblioteki.

Organizator: Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Czytaj więcej
 

 Celem Konkursu jest:

 • Popularyzacja języka polskiego jako części dziedzictwa kulturowego.
 • Rozbudzanie zainteresowań kulturą języka ojczystego.
 • Rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego.
 • Poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej uczniów.
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych.
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do mowy ojczystej, korzystanie z jej zasobów i bogactwa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI i VII ze szkół podstawowych
z powiatu olkuskiego. W konkursie może wziąć udział maksymalnie
2 uczniów z każdej szkoły, dlatego też odbędzie się etap szkolny dla zainteresowanych uczniów. Termin szkolnego etapu zostanie podany przez nauczycieli języka polskiego.

 Szkolny opiekun konkursu: mgr Celina Adamek


Gra Miejska z okazji Dnia Języków Obcych

 

Organizator: Zespół Szkół Nr.1 w Olkuszu

Data zgłoszenia:  20 września 2022

Data konkursu: 26 września 2022, godz. 9:30

Odbiorcy: Uczniowie klas VIII, grupa 5-osobowa

Szkolny opiekun konkursu: Danuta Majcherkiewicz


„Rodzinne wędrówki“

Drodzy uczniowie! Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim konkursu są „Rodzinne wędrówki“. Zadanie konkursowe polega na przeniesieniu na papier krajobrazu, który zapamiętaliście z rodzinnych wypraw. Mogą to być góry, rzeki, jeziora, morze – widok, który uważacie za niepowtarzalny.

Czytaj więcej
 

Pracę należy wykonać na papierze w formacie A3 (brystol lub blok techniczny) w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej  w formie płaskiej, z wyłączeniem kruchych elementów sypkich i plasteliny.

Pracę należy podpisać wg. wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy, adres e-mail, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa szkoły.

Prace należy przekazać do p. Sylwii Pilarczyk do 19.09.2022r. (sala 111)