Konkursy 2023/2024

KONKURSY

Rok szkolny 2023/2024


Konkurs na Logo Samorządu Uczniowskiego

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo SU jest Opiekun Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Logo wykorzystywane będzie przez Samorząd Uczniowski do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Czytaj więcej

Warunki uczestnictwa w konkursie 

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Projekty konkursowe mogą być realizowane w maksymalnie 3 osobowym składzie.

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do projektu logo złożonego w konkursie i wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie.

Forma prezentacji pracy konkursowej: Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

 Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

-. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 1. Być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 2. Być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 3. Wzbudzać pozytywne emocje,
 4. Być uniwersalne

Termin: Konkurs trwa od 20.05.2024r. do 14.06.2024r., pracę należy dostarczyć do pani Marty Sorbian, sala nr 204 lub na e-maila: marta.sorbian@sp-klucze.pl

Ogłoszenie wyników: 21.06.2024r.

Konkurs na logo SU regulamin


Zapraszamy do udziału w

II Gminnej Językowej Grze Terenowej „Klucze Quest – mission possible“

ADRESAT:

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z gminy Klucze

CELE:

– Poszerzanie świadomości językowej uczniów oraz propagowanie znaczenia nauki języków obcych,

– Rozwijanie zainteresowań oraz zachęcanie do nauki,

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i kompetencji językowych poprzez pracę w zespole.

Czytaj więcej

ORGANIZACJA i program

 1. W Grze może wziąć udział 6 uczniów z każdej klasy. Uczestników typuje szkoła.
 2. Gra rozpoczyna się i kończy w Szkole Podstawowej im, Jana Pawła II w Kluczach, w auli  szkolnej.
 3. Każdy zespół otrzyma kartę, na której wyznaczone przez organizatora osoby będą przyznawały punkty za wykonane zadania.
 4. Zadania przydzielane będą grupom, w różnych punktach rozmieszczonych na terenie Klucz. Uczestnicy dostaną też wskazówki jak dotrzeć do poszczególnych stanowisk.
 5. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie – bez pomocy opiekuna i bez użycia telefonu.
 1. Czas ukończenia zadań – 150 minut.
 1. Gra dotyczyć będzie głównie języka angielskiego. Mogą też pojawić się elementy języków: niemieckiego,

    hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego.

 1. Każdej grupie uczniów rozwiązujących zadania towarzyszy nauczyciel/opiekun
 2. Po wykonaniu wszystkich zadań, lub upływie wyznaczonego czasu, uczestnicy zgłaszają się do auli szkolnej w Szkole Podstawowej w Kluczach.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów będzie brany pod uwagę czas wykonania zadań.
 4. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 5. Zgłoszenia uczestników – reprezentantów klas należy przesłać wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentami (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) na adres: sekretariat@sp-klucze.pl

Dokumenty zostaną przesłane do szkół drogą mailową wraz z Regulaminem. Można je również pobrać ze strony Organizatora: www.sp-klucze.pl

HARMONOGRAM/ WAŻNE DATY

 1. Zgłoszenia szkół do Gry do dnia 17 maja 2024 r. (piątek)
 2. Gra rozpocznie się w poniedziałek 27 maja 2024 r. o godzinie 9:00
 3. Ogłoszenie wyników w dniu konkursu o godzinie 13:30 (lub wcześniej)
 4. Opublikowanie wyników na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kluczach do dnia 3  czerwca 2024

Postanowienia końcowe:

 1. Integralną część regulaminu konkursu stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy i zgody rodziców

Załącznik nr 2  Klauzula Informacyjna RODO

 1. Za organizację i przebieg I Gminnej Językowej Gry Terenowej odpowiadają:

    Danuta Majcherkiewicz i Mariola Wrońska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach,

 1. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, tel. 326428519, e-mail: sekretariat@sp-klucze.pl
 2. Zgłoszenie do udziału w Grze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika w związku z udziałem w Grze.
 4. Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, których działania są niezgodne z regulaminem.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Danuta Majcherkiewicz, Mariola Wrońska

Pliki do pobrania:

Regulamin II Gminnej Gry Terenowej -Klucze Quest – mission possible

ZAŁĄCZNIK NR 1 – karta zgłoszeniowa

Załączniki 2 – Zgoda rodziców, Klauzula informacyjna RODO


Konkurs plastyczny ,,Czysta Gmina-Czysty Świat”

W ramach tegorocznej IV Edycji Eko-Akcji ,,Sprzątamy Gminę Klucze” serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. ,,Czysta Gmina-Czysty Świat”.
 

Najważniejsze informacje:

 • Format pracy plastycznej: kartka A3, technika: kredki ołówkowe, woskowe, pastele, akwarela, farby plakatowe.
 • Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę przyklejoną na odwrocie obrazu z danymi ucznia: – imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły/przedszkola, nazwisko i imię opiekuna wraz z numerem telefonu do placówki.
 • Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 15 maja 2024 roku do szkolnego koordynatora konkursu p. Marii Dyduch
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 24.05.2024r.

Wszelkie szczegóły na plakacie i regulaminie konkursu.

Szkolny opiekun konkursu: Maria Dyduch, maria.dyduch@sp-klucze.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Czysta Gmina Czysty Świat 2024


Konkurs plastyczny „Kierunek OZE“

Drodzy Uczniowie klas 4-8!

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pn. „Kierunek OZE“!

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj więcej

Konkurs polega na zaprojektowaniu strony tytułowej folderu edukacyjnego o Odnawialnych Źródłach Energii.

Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A4. Praca powinna zostać wykonana wyłącznie przy użyciu takich materiałów jak: ołówek, kredki oraz farby i pisaki. Nie należy korzystać z gotowych elementów. Prace powinny zawierać treści ekologiczne związane z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, gospodarowaniem naturalnymi zasobami naszej planety oraz zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Pracę należy podpisać wyłącznie na odwrocie strony w następujący sposób: imię i nazwisko, szkoła, wiek oraz dostarczyć ją wraz z wymaganymi dokumentami do 8 maja, do pani Martyny Smaruj.

Praca Laureata 1 miejsca zostanie umieszczona na okładce folderu edukacyjnego o Odnawialnych Źródłach Energii, który zostanie wydany w ramach projektu „Klucze do dobrej energii” realizowanego przez Gminę Klucze, dofinansowanego przez WFOŚIGW w Krakowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące konkursu są do odebrania u Pani Martyny Smaruj.

Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się po dokumenty (sala 224)

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie!

Szkolny opiekun konkursu: Martyna Smaruj, martyna.smaruj@sp-klucze.pl


„Konstytucja 3 Maja“

Drodzy Uczniowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Konstytucja 3 Maja“. Jest to konkurs wewnątrzszkolny dla uczniów klas 4-8 dotyczący okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Czytaj więcej

Cel Konkursu:

– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii Polski,

– rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń,

– budowanie poczucia dumy narodowej, płynącej z osiągnięć przodków

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy

Zakres tematyczny:

Tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Pytania dotyczyć będą wydarzeń historycznych, jak: konfederacja barska, Sejm Czteroletni, uchwalenie konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka, wojna z Rosją, powstanie kościuszkowskie i trzy rozbiory Polski.

Literatura:

Podręczniki do historii do szkoły podstawowej.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych uczniów do końca kwietnia do nauczycieli historii p. Agaty Jandy i p. Marty Myszewskiej.

Regulamin Konkursu Historycznego Konstytucja


Konkurs Poetycki „Uroki mojego dzieciństwa”

Zapraszam do udziału w VII edycji Konkursu Poetyckiego im. Anny Piątek dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych Powiatu Olkuskiego „Uroki mojego dzieciństwa”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu. Honorowy patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe Olkusz, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Fundacja im. Wisławy Szymborskiej.

Czytaj więcej

Na konkurs należy napisać autorski wiersz o tematyce „Uroki mojego dzieciństwa”.

Termin przekazania prac i kart zgłoszeń przez nauczycieli uczących do szkolnego koordynatora konkursu: do 22 kwietnia 2024 r.

Poniżej znajduje się regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu.

W razie pytań, jestem do dyspozycji.

Szkolny koordynator konkursu: Anna Konieczniak, e – mail: anna.konieczniak@sp-klucze.pl

Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia KONKURS POETYCKI 2024

RODO – Zgoda na konkurs 2024


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Zapraszamy uczniów klas 1-4 oraz 5-8

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ratowania życia, ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów) oraz wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki ,ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, historii, ekologii, a w szczególności wiedzy i umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomości sprzętu i jego zastosowania.

Turniej jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

Zakres tematyczny Turnieju

HISTORIA – dzieje ruchu strażackiego i ochrony przeciwpożarowej,

ZWIĄZEK OSP RP – zasady działania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rola Związku OSP w ich funkcjonalności,

PREWENCJA – bezpieczeństwo przeciwpożarowe , w tym techniczne zabezpieczenie przed powstawaniem pożarów, a w przypadku ich powstania ograniczenie ich rozprzestrzeniania,

RATOWNICTWO MEDYCZNE – znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym przeznaczenie i stosowanie sprzętu KPP i PP, działania ratowniczo- gaśnicze, kluczowe elementy dotyczące taktyki oraz technik gaszenia pożarów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, a także zasad zachowania bezpieczeństwa dla poszkodowanych i ratowników,

ORGANIZACJA i TAKTYKA RATOWNICZA – podstawowe zasady organizowania działań ratowniczych, z uwzględnieniem taktyki i specyfiki poszczególnych specjalizacji z zakresu działań poszukiwawczo- ratowniczych, ratownictwa chemicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego, technicznego oraz wyposażenia sprzętowego, a także zasad zachowania bezpieczeństwa dla poszkodowanych i ratowników,

EKOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA w edukacji dla bezpieczeństwa człowieka oraz przygotowanie społeczeństwa na zmiany klimatyczne.

Linki:

https://zosprp.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA6KWvBhAREiwAFPZM7nR-TupZLSjiJPGOTQOOZvhbmjwG9EN0KgMQj8wByGl8PEXhcPuGDBoCO1AQAvD_BwE

https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-OTWP_2022.pdf

https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal_4-_RODO.pdf

Szkolny opiekun konkursu: Joanna Bokalsa-Rajba, joanna.bokalskarajba@sp-klucze.pl


III Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o „Złote Pióro Starosty” powiatu olkuskiego

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII do udziału w III Powiatowym Konkursie Ortograficznym o „ Złote Pióro Starosty” powiatu olkuskiego. Konkurs odbędzie się 22 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu przy ulicy Żeromskiego 1.Konkurs pod patronatem Starosty Olkuskiego Pana Bogusława Sobczyka.

Czytaj więcej

Każda szkoła zgłasza maksymalnie 2 uczniów.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19.03.2024 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1do regulaminu) na Magdaleny Jurczyk, szkolnego opiekuna konkursu.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu, formularz zgody opiekunów oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Magdalena Jurczyk, magdalena.jurczyk@sp-klucze.pl

Regulamin Konkursu Powiatowego ,,O złote pióro Starosty

Załącznik nr 1 Konkurs Ortograficzny

Załącznik nr 2 – Zgoda rodziców 

Załącznik nr 3 – zgoda 


VII POWIATOWY MARATON JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ROK SZKOLNY 2023 / 2024

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Osiek 79B, 32-300 Olkusz, tel./fax (32) 642-70-21.

 1. Osoby odpowiedzialne:

dyrektor szkoły: mgr Irena Bobyla,

koordynatorzy: mgr Joanna Stanek, mgr Dorota Stachowicz-Mączka, mgr Aleksandra Wojdyła, mgr Anna Jurczyk

Czytaj więcej

 1. Powiatowy Maraton Języka Angielskiego, zwany dalej „Maratonem” adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.

 1. Maraton składa się z 3 części: językowej, muzycznej i plastycznej. Sposób organizacji każdej z nich opisują dalsze części regulaminu.

 1. TEMAT PRZEWODNI TEGOROCZNEJ EDYCJI BRZMI: EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD.

 1. Dany uczeń może wziąć udział we wszystkich częściach Maratonu, o ile zezwala na to regulamin poszczególnych części.

Uczestnicy, którzy zajęli 1 miejsce w poprzednich edycjach Maratonu, nie mogą wziąć udziału w tej jego części, w której zwyciężyli (np. osoba, która zajęła 1 miejsce w części plastycznej, nie może po raz kolejny wziąć w niej udziału, ale może startować w części muzycznej i / lub językowej).

 1. Cele Maratonu:

 • pobudzanie aktywności intelektualnej i artystycznej uczniów, budzenie wiary w ich siły, umiejętności i talenty;

 • promowanie tolerancji, otwartości, przyjaźni oraz ciekawości świata;

 • tworzenie uczestnikom okazji do zaprezentowania i porównania umiejętności językowych, muzycznych i plastycznych; promowanie nowych talentów oraz aktywności artystycznej wśród uczniów.

 1. Informacje o Maratonie będą się pojawiać na:

 • naszym fanpage na Facebooku https://web.facebook.com/Maraton-J%C4%99zyka-Angielskiego-374538026251628/

 • szkolnej stronie internetowej osieksp.edupage.org w zakładce: Więcej – Z życia szkoły – Maraton Języka Angielskiego.

 1. Nagrody:

 • W każdej części Maratonu komisja konkursowa przyznaje nagrody laureatom miejsc 1, 2 i 3 oraz trzy wyróżnienia.

 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca otrzymają również Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (dotyczy tylko uczniów z terenu miasta i gminy Olkusz).

 • Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w Maratonie otrzymają podziękowanie.

 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień, a także odstąpienia od przyznania nagrody.

 • W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, przepada ona na rzecz organizatora.

 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Ze względu na zapisy w Regulaminie Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, nie przyznaje się ex aequo miejsc 1, 2 i 3.

 1. Kontakt:

 • Cała korespondencja pomiędzy organizatorami a uczestnikami Maratonu oraz ich opiekunami odbywa się WYŁĄCZNIE poprzez adres e-mail maraton.angielski@gmail.com oraz wiadomości na Messengerze wysłane do strony Maraton Języka Angielskiego na Facebooku.

 • W przypadku spraw najwyższej wagi i nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt z Joanną Stanek pod numerem 607 425 123 lub Dorotą Stachowicz-Mączką pod numerem 600 038 329.

 1. W przypadku jakichkolwiek zmian, organizatorzy zobowiązują się do powiadomienia o nich

wszystkich uczestników.

 1. Przy ustalaniu powyższego terminarza, organizatorzy Maratonu wzięli pod uwagę możliwości organizacyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku – nie ma możliwości ustalenia innych terminów etapów powiatowych.
 1. Zgłoszenie uczestnika / uczestników oznacza akceptację wszystkich zapisów zawartych w regulaminie Maratonu.

KALENDARIUM MARATONU

Część językowa:

L. p.

Data / godzina

Wydarzenie

1.

27. 03. 2024 r.

15:00

Koniec przyjmowania kart zgłoszenia.

2.

05. 04. 2024 r.

11:00

Publikacja testu – I etap.

3.

08. 04. 2024 r.

9:00

Obrady komisji.

4.

11. 04. 2024 r.

15:00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu.

5.

12. 04. 2024 r.

11:00

Publikacja testu – II etap.

6.

15. 04. 2024 r.

15:00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej.

7.

18. 04. 2024 r.

9:00

Część ustna.

Budynek dawnego Starostwa, ul. Rynek 4, sala kominkowa, 1 piętro.

8.

19. 04. 2024 r.

15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz stronie Maratonu na Facebooku (bez podania miejsc).

9.

10. 05. 2024 r.

12:00

Gala Finałowa.

Budynek dawnego Starostwa, ul. Rynek 4, sala wystaw, 1 piętro.

Część muzyczna:

L. p.

Data / godzina

Wydarzenie

1.

27. 03. 2024 r.

15:00

Koniec przyjmowania kart zgłoszenia.

2.

09. 04. 2024 r.

11:00

Przesłuchania kwalifikacyjne.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, sala nr 22 (1 piętro).

3.

19. 04. 2024 r.

15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz stronie Maratonu na Facebooku (bez podania miejsc).

4.

10. 05. 2023 r.

12:00

Gala Finałowa.

Budynek dawnego Starostwa, ul. Rynek 4, sala wystaw, 1 piętro.

Część plastyczna:

L. p.

Data / godzina

Wydarzenie

1.

27. 03. 2024 r.

15:00

Koniec przyjmowania kart zgłoszenia i prac plastycznych.

2.

09. 04. 2024 r.

11:00

Obrady komisji.

3.

19. 04. 2024 r.

15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku oraz stronie Maratonu na Facebooku (bez podania miejsc).

4.

10. 05. 2023 r.

12:00

Gala Finałowa.

Budynek dawnego Starostwa, ul. Rynek 4, sala wystaw, 1 piętro.

Szkolny opiekun konkursu: Aneta Miszczyńska


KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ!

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach – KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Czytaj więcej

Cele konkursu:

– popularyzacja Świąt Wielkanocnych

– rozwijanie ekspresji twórczej i wrażliwości artystycznej dziecka

– wzmacnianie wiary we własne możliwości

– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych oraz odczuwanie radości z tworzenia prac plastycznych

– zachęcenie do korzystania z różnych technik plastycznych

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat)

Każda placówka- szkoła lub przedszkole może dostarczyć maksymalnie 3 prace z danej placówki.

Praca konkursowa musi być wykonana w formacie A3, dowolną techniką plastyczną.

Kryteria oceny prac:

– oryginalność,

– walory artystyczne,

– pomysłowość,

– samodzielność,

– estetyka wykonania pracy.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci w wieku przedszkolnym

II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych

Dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w konkursie są u wychowawczyń klas 1-3 oraz u pani Martyny Smaruj (sala 224)

Prace należy dostarczyć do szkoły do dnia 12 marca, wtedy to odbędą się eliminacje szkolne, celem wyboru najlepszych 3 prac, które zostaną dostarczone do GBP w Kluczach.

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej biblioteki https://biblioteka-klucze.pl/

Wręczenie nagród nastąpi 3 kwietnia 2024r w GBP w Kluczach

Martyna Smaruj – szkolny opiekun konkursu


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„ŻYWY OBRAZ – roślinna kompozycja”

dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu olkuskiego.

Konkurs realizowany w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.  Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Czytaj więcej

Cele konkursu

a. umacnianie relacji rodzinnych podczas wspólnych działań dla dobra środowiska,

b. rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,

c. doskonalenie umiejętności samokształcenia,

d. rozwijanie umiejętności zręcznościowych przy pracy manualnej,

e. rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,

f. pogłębianie wiedzy na temat ochrony środowiska z wykorzystaniem recyklingu,

g. rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie różnorodnych elementów tj. butelek, słoików, ręcznika, doniczek, tektury do formowania i łączenia elementów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnicy: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z siedzibą na terenie powiatu olkuskiego.

2. Technika: Zadaniem uczestników będzie wykonanie nowoczesnej dekoracji wnętrz tj. kompozycji roślinnej – obrazu w formacie A4-A2 z wykorzystaniem sukulentów. Obraz z sukulentów to obraz, który wykorzystuje żywe rośliny. Sukulenty to gatunki odporne na suszę, doskonale rosnące na słabym, piaszczystym, jałowym podłożu. Nie wymagające

nawożenia, wymagające natomiast słonecznego stanowiska. Podlewanie jest ograniczane raz na 1-2 miesięcy.

3. Obowiązkowe elementy pracy:

– drewniana rama (lub drewniane skrzyneczki, drewniane deski),

– zwięzłe podłoże,

– rośliny (np. rojniki i rozchodniki, eszewerie, grubosze, haworcje),

– mech

– Atutem zadania jest wykorzystanie elementów z recyklingu

4. Konkurs jest konkursem indywidualnym.

5. Warunkiem przystąpienia jest złożenie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).

6. Każda praca powinna być opatrzona pseudonimem, nie należy jej podpisywać nazwiskiem autora, do pracy należy dołączyć (trwale) zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą informacje: dane autora (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail).

Terminarz konkursu

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Olkuszu do pokoju 204, ul Mickiewicza 2, do dnia 27.03.2024 do godziny 14.00.

Zasady przeprowadzenia konkursu i kryteria wyboru laureata

1. Ocena: Organizator powoła jury w składzie 5-cio sobowym, które przyzna nagrody i wyróżnienia podczas oceny pracy brane będą pod uwagę przede wszystkim:

a) estetyka

b) wykorzystanie elementów z recyklingu

c) kompozycja dekoracji

Nagrody: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za 3 najwyżej ocenione prace, w tym za:

I miejsce – nagrodę stanowi: rower górski;

II miejsce – hulajnoga;

III miejsce – deskorolka.

Nagrody finansowane są w ramach w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005, realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej.

2. Prace, które nie spełnia zasad określonych §3 nie będą ocenione.

3. Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu – www.sp.olkusz.pl oraz portalu społecznościowym Facebook Powiatu Olkuskiego.

4. Wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie, wygrany zostanie poinformowany na podany przez siebie adres e-mail o terminie wręczenia nagród.

REGULAMIN – konkurs ŻYWY OBRAZ 2024

Szkolny opiekun konkurs: Mariola Wrońska mariola.wronska@sp-klucze.pl


XXI POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI

„Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać…”

Konkurs jest organizowany w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Organizatorzy: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Czytaj więcej

Konkurs odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, ul. Polna 8 w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 10:00.

Wyniki zostaną podane do wiadomości w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) na stronie internetowej szkoły.

Gala rozdania nagród odbędzie się 26 marca 2024 r. (wtorek) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu o godz.10.00

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I – quiz historyczny

Kategoria II – plakat z przesłaniem

Kategoria III – dyktando

Opiekun: Marta Myszewska, marta.myszewska@sp-klucze.pl


Najpiękniejszy stroik wielkanocny

Zapraszamy do szkolnego konkursu na najpiękniejszy stroik wielkanocny!

Klasy: 1-8

Termin: 26.02-12.03.2024r.

Ogłoszenie wyników: 22.03.2024r.

Stroiki  będą sprzedawane na szkolnym kiermaszu, który rozpocznie swoją działaność w dn. 14.03.2024r.

Za pieniążki z kiermaszu zostaną zakupione pomoce edukacyjne dla dzieci.

Opiekun: Marta Sorbian s.204, Ada Nowakowska s.111


 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Panda

Serdecznie zapraszamy  uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego   Panda, organizowanego przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

Konkurs o różnym stopniu trudności   przeprowadzony będzie w formie testów jednokrotnego wyboru.

Czytaj więcej

Każdy test  to 30 pytań  z czterema wariantami odpowiedzi.

Dla najlepszych przewidziane są nagrody.

Więcej informacji na stronie: edi.edu.pl

opłata 14,50 zł

Termin zgłoszeń – 18 marca 2024

Termin konkursu- 10 kwietnia 2024

Szkolny koordynator konkursu: Danuta Majcherkiewicz

kontakt: danuta.majcherkiewicz@sp-klucze.pl


Powiatowy Muzyczno – Recytatorski Turniej Językowy

„Lingwistyczna Wieża Babel”

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów szkół podstawowych.

Zasady przeprowadzania konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu
 2. Konkurs ma formę występu artystycznego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim lub ukraińskim
 3. Konkurs składa się z 2 niezależnych od siebie części:

Czytaj więcej

– jedna część to recytacja przygotowanej poezji lub fragmentu prozy w wybranym języku obcym (max. 5 minut)

– druga część to wykonanie utworu muzycznego w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

 1. Akceptowane są tylko występy solowe.
 2. Uczniowie danej szkoły mogą wybrać rywalizację w obu formach we wszystkich językach, jednak ten sam uczeń nie może prezentować utworów w różnych językach.
 3. Szkoły biorące udział w konkursie mogą zgłosić po jednej osobie prezentującej utwór w każdym języku obcym. Z jednej szkoły może być zgłoszonych max. 10 osób – po jednej do każdej formy artystycznej w każdym języku.
 4. Ocenie podlegać będą:

– poprawność i płynność językowa

– trudność i dobór repertuaru/tekstu

– wrażenia artystyczne

 1. Do dnia 07. marca należy dostarczyć plik z podkładem muzycznym w formacie mp3.

Szkolny opiekun konkursu:  Paweł Feledyk, pawel.feledyk@sp-klucze.pl


„Portret słynnego matematyka“

1). Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia portretu dowolnego uczonego, znanego powszechnie z tego, iż w czasie swojego życia zajmował się matematyką (choć matematyka nie musiała być wyłączną domeną jego zainteresowań).

Czytaj więcej

2) Prace konkursowe uczniów:

 1. powinny być przygotowane w formacie nie większym niż A3,
 2. mogą być przygotowane dowolną techniką plastyczną,
 3. na pierwszej stronie powinny być zapisane imię i nazwisko portretowanego uczonego wraz z informacją o latach, w których żył,
 4. należy podpisać (na drugiej stronie): imieniem i nazwiskiem Autora, imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna oraz danymi kontaktowymi do szkoły
 5. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

3) Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

 1. a) estetyka pracy,
 2. b) ciekawe ujęcie bohatera portretu,
 3. c) nieszablonowy pomysł na realizację portretu,
 4. d) uwzględnienie w portrecie elementów związanych z dziedziną matematyki, którą dany uczony się zajmował,
 5. e) trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik plastycznych.

Termin: 15.03.2024r.

Opiekun konkursu: pani Marta Sorbian, sala nr 204, marta.sorbian@sp-klucze.pl


VIII edycja Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego

„Chrońmy źródła wody”

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w VIII edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Czytaj więcej

Cele konkursu: uświadomienie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie zachowań proekologicznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

II grupa wiekowa – uczniowie klas 1-3

III grupa wiekowa – uczniowie klas 4-6

III grupa wiekowa – uczniowie klas 7-8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej w formie wierszowanej.

Format pracy plastycznej: A3 jednostronny

Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.). Mile widziane hasło promujące czystość wód i gleb oraz gospodarki ściekowej.

Prace należy wykonać do 29 lutego 2024r. do godz. 11.30.

Finał konkursu odbędzie się 22 marca 2024 r.

Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY.  Wszelkie zgody/załączniki można również pobrać od szkolnego opiekuna konkursu – p. Anny Ziaja (sala nr 110). Tutaj też składamy wykonane prace, których nie podpisujemy (na odwrocie wpisujemy TYLKO tytuł pracy) oraz wypełnione załączniki.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i ocenę.

Osoba odpowiedzialna: Anna Ziaja  anna.ziaja@sp-klucze.pl

Regulamin Konkursu 2024

Załączniki do Konkursu 2024


Konkurs Literacki „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ogłosiło 4. Konkurs Literacki „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”, którego Patronem Honorowym jest Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej

Zapraszam do udziału w konkursie uczniów naszej szkoły, którzy chcą opisać piękno Małopolski, fragmenty jej krajobrazu i architektury; piękno twórczości ludowej, rękodzieła, obrzędów i zwyczajów, legend, a może nawet smaku niepowtarzalnych, tradycyjnych małopolskich potraw. Ale też piękno zwykłych ludzi, na co dzień zamieszkujących tę ziemię. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: wiersza i prozy oraz w grupach wiekowych: do lat 12, od 13 do 17 lat. Dodatkowo oddzielnie oceniane będą utwory napisane językiem literackim i gwarowym.

Termin nadsyłania prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 22 marca 2024 r.

Poniżej znajduje się regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu.

W razie pytań, jestem do dyspozycji.

Anna Konieczniak anna.konieczniak@sp-klucze.pl

REGULAMIN_4.PIĘKNO MAŁOPOLSKI_2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_4.PIĘKNO MAŁOPOLSKI_2024


VIII Małopolski Konkurs na Recenzję Teatralną 

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII do udziału w VIII Małopolskim Konkursie na Recenzję Teatralną organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu. Konkurs obejmuje spektakle teatrów dramatycznych i Teatru Telewizji, obejrzane w okresie od 1 marca 2023r. do 31 stycznia 2024r. Nauczyciele języka polskiego dokonują wyboru dwóch najlepszych recenzji uczniowskich z danej klasy i przesyłają je na drugi etap konkursu.

Czytaj więcej

Nauczyciele – opiekunowie uczniów składają pracę w kopercie z dopiskiem „Konkurs na Recenzję Teatralną” w dwóch egzemplarzach wydruku komputerowego (maksymalna objętość recenzji to 3 strony A4, czcionka Arial 12, interlinia proporcjonalna). Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Termin oddania prac: 29.02.2024r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu, formularz zgody opiekunów oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renata.zawisz@sp-klucze.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do konkursu na recenzję teatralną 2024

Regulamin-VIII Malopolski Konkurs na Recenzje Teatralna-2024


III Powiatowy Konkurs Literacki „Moja wersja zakończenia książki”

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w III Powiatowym Konkursie Literackim „Moja wersja zakończenia książki” przeznaczonym dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu olkuskiego, organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

Czytaj więcej

Konkurs polega na napisaniu alternatywnego zakończenia podanej lektury: dla uczniów szkół podstawowych: Katarynka – Bolesław Prus. Praca konkursowa powinna zawierać tekst autorstwa ucznia w dowolnej formie literackiej, który nie może być krótszy niż 2 strony A4 (czcionka 12Times New Roman) i dłuższy niż 6 stron. Wypowiedź pisemna nie może być odtwórcza (nie należy cytować oryginału). Prace należy odpowiednio zakodować pseudonimem lub rysunkiem, do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym oznaczeniem. W środku koperty prosimy o dołączenie karty zgłoszenia.

Termin oddania prac: 29.02.2024r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu, formularz zgody opiekunów oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renata.zawisz@sp-klucze.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do konkursu Moja wersja zakończenia książki

Regulamin konkursu Moja wersja zakończenia książki-2024


XXII edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego

„Fantastyka wczoraj i dziś”

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w XXIII edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Fantastyka wczoraj i dziś” organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu oraz naszą szkołę.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości podanej literatury.

Czytaj więcej

Do etapu szkolnego: C. Lewis „Lew, czarownica i stara szafa“, A. Maleszka „Czerwone krzesło“, R. Riordan „Złodziej pioruna“

Do etapu powiatowego: wszystkie wymienione i dodatkowo J. Verne „20000 mil podmorskiej żeglugi“

Etap szkolny zostanie przeprowadzony na terenie szkół 15 marca 2024r. (na podstawie pytań opracowanych przez organizatorów i dostarczonych do szkół)

Do drugiego etapu przechodzą najwyżej dwie osoby z każdej szkoły. Karty zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do 3 kwietnia 2024r. do Biblioteki Pedagogicznej

Etap międzyszkolny odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 w dniu 19 kwietnia 2024r. o godz. 9:00.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, renata.zawisz@sp-klucze.com

Regulamin XXIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Karta_zgloszenia XXIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy


I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mały Mistrz pięknego czytania”

Zapraszamy uczniów klas III-V do udziału w I edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mały Mistrz pięknego czytania” przeznaczonego dla uczniów klas III-V szkół podstawowych z powiatu olkuskiego, organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

Czytaj więcej

 W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

Konkurs polega na nagraniu ucznia czytającego fragment (max. 4 min) „Legendy polskie” Wandy Chotomskiej.  Nagrania przeprowadza szkolny opiekun konkursu.

Termin nagrań: 26-31 stycznia 2024r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu, formularz zgody opiekunów oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renata.zawisz@sp-klucze.com

Regulamin konkursu „Mały Mistrz pięknego czytania”


KONKURS PLASTYCZNY

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji Konkursu Plastycznego „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi“.

Czytaj więcej

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

Klasy I-III

Klasy IV-VII

Klasy VII-VIII

Cele:

 • zainteresowanie dzieci pracą samorządu w ich miejscu zamieszkania
 • budzenie szacunku dla pracy sołtysa
 • propagowanie dokonań sołtysów- społeczników
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości i umiejętności plastycznych

Tematyka: Propagowanie dokonań Sołtysów i Rad Sołeckich

Warunki dotyczące pracy konkursowej:

Technika i format wykonania pracy:

wyłącznie A-4, technika dowolna (ale uwaga: prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np.: ryż, kasza, itp., prac ze styropianu, prac wykonanych na szkle, a także prac przestrzennych, np. modeli, albumów, rzeźb, makiet; prosimy nie oprawiać prac w jakiekolwiek ramy; wszystkie prace powinny być zabezpieczone foliowymi koszulkami).

Prace oraz zgody należy dostarczyć do 1 lutego 2024r. do opiekuna konkursu:

p. Adriany Nowakowskiej lub p. Sylwii Pilarczyk sala 111

Zgody w wersji papierowej może uczeń pobrać od p. Adriany Nowakowskiej lub p. Sylwii Pilarczyk (sala 111)

Zachęcamy do udziału ?

Osoby odpowiedzialne:

Adriana Nowakowska

Sylwia Pilarczyk


Zapraszamy do udziału w

VII Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego

“Piórem i Pazurem”

dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do piątku (26 stycznia) do godziny 14.00 do pani Anny Konieczniak (e-mail: anna.konieczniak@sp_klucze.pl)

Czytaj więcej

Przeprowadzenie I etapu – szkolnego – 1 lutego 2024 r.

Przeprowadzenie II etapu – wojewódzkiego – luty – 25 marca 2024r.

III etap Konkursu – ogólnopolski – maj/czerwiec

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

 

 • I kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • II kategoria – uczniowie klas VII – VIII

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemne oświadczenie

(Załącznik nr 1) – zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami. Link do regulaminu: https://tiny.pl/cvlqb

Zachęcam do udziału!

Anna Konieczniak – szkolny koordynator konkursu


„Matematyka jest wszędzie”

Temat roku: – „Matematyka w decyzjach. Jak liczby, modele i analiza danych wpływają na podejmowanie kluczowych decyzji w nauce, życiu codziennym, biznesie i społeczeństwie”

Zachęcamy do konkursu. Wystarczy wymyślić fajny temat, zrobić prezentację lub nagrać film i gotowe 😉

W tamtym roku nasza uczennica zdobyła I miejsce w konkursie! Są atrakcyjne nagrody!

Czytaj więcej

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji przedstawiającej Temat Roku:  „Matematyka w decyzjach. Jak liczby, modele i analiza danych wpływają na podejmowanie kluczowych decyzji w nauce, życiu codziennym, biznesie i społeczeństwie”.

Praca nie może w żaden sposób naruszać prawa, w tym w szczególności praw autorskich innych twórców.

Do konkursu można zgłosić pracę, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

Prezentacja opracowanego tematu odbywać się będzie osobiście w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25 lub on-line, w czasie rzeczywistym, podczas trwania pokazów konkursowych.

Kategoria:

 1. Klasy: 4-6
 2. Klasy: 7-8

Oceny prac konkursowych dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

W ocenie prac uwzględniane będą następujące kryteria:

– zgodność prezentacji z tematem roku Konkursu,

– innowacyjność, oryginalność, samodzielność pracy,

– atrakcyjność treści,

– sposób prezentowania.

Chętne osoby proszę o dostarczenie zgód do dnia: 26.02.2024r. do pani Marty Sorbian – sala 204

Zgody na konkurs można pobrać od Pani Marty Sorbian lub ze strony internetowej.

Zapraszam na stronę internetową konkursu: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie.

Opiekun konkursu: Marta Sorbian


BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „WIELCY ZNANI I NIEZNANI” XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY SANDRO BOTTICELLI FLORENCKI MARZYCIEL

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Warunki konkursu:

– stworzenie pracy plastycznej inspirowanej dziełami, która zilustruje działalność artysty.

– nie kopiowanie obrazów

Czytaj więcej

WIEK UCZESTNIKÓW: 5 – 21 LAT

 Grupy wiekowe: (do 7 lat), (8-11 lat) , (12-15 lat), (16-21 lat)

TECHNIKA: malarstwo, rysunek, techniki mieszane płaskie, grafika

 (wyłącznie warsztatowa z wyłączeniem grafiki komputerowej)

FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek – minimum A3

 grafika – format dowolny

 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Marii Dyduch, autorskiej pracy związanej z tematem konkursu. Praca musi zawierać niezbędne formularze i  zgody, metryczka na odwrocie pracy
 • prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom,
 • termin dostarczenia prac w szkole: 27.02.2024r.
 • zgłoszenie prac do organizatora 04.03.2024r.
 • Proszę nie rolować i nie oprawiać prac!
 • Wyniki konkursu będą dostępne na stronie mdk.rybnik.pl w dniu 18 marca 2024.

Regulamin konkursu: https://mdk.rybnik.pl/wp-content/uploads/2023/11/BOTTICELLI-polski.pdf

Opiekunem konkursu w naszej szkole jest p. Maria Dyduch.


„Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem”

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki.
 2. Propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, osób zainteresowanych matematyką.
 3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń w formie krótkich utworów pisarskich.

Czytaj więcej

Zasady konkursu:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz osoby zainteresowane matematyką.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk, rymowankę, fraszkę.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi.
 5. Przykładowe utwory:

Przykład 1.

Decyzja

Zamierzam się uczyć, już zeszyt szykuję.

Trud pracy dołożę i… sukces notuje!

Przykład 2.

Licząc i ćwicząc soroban stosuję, matmę ogarniam, lepiej rachuję.

Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie swojego utworu w formie elektronicznej edytowalnej do p. Marty Sorbian na adres e-mail: martasorbian@gmail.com
 2. W tytule wiadomości proszę napisać: Konkurs: „Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem”, imię i nazwisko Autora/Autorki oraz klasa
 3. W treści wiadomości należy napisać: treść utworu, imię i nazwisko Autorki / Autora, imię i nazwisko Opiekuna merytorycznego.
 4. Dostarczenie do p. Marty Sorbian podpisanej zgody od rodzica na udział w konkursie.

Zgoda na udział w konkursie matematycznym – pobierz

Organizator Data zgłoszenia Data konkursu Odbiorcy
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 22.12.2023r. 22.01.2024r. Uczniowie kl. 1-8

Opiekunem konkursu w naszej szkole jest Pani Marta Sorbian –  razie pytań służy pomocą – sala: 204.


KONKURS PLASTYCZNY

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Konkursie plastycznym „Spotkania ze sztuką“ ogłoszonym przez Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

Klasy I-III

Klasy IV-VII

Klasy VII-VIII

Czytaj więcej

Warunki dotyczące pracy konkursowej:

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez Uczestnika, w formie pracy malarskiej, własnej interpretacji wybranego obrazu Józefa Chełmońskiego, wybrany przez uczestnika konkursu obraz musi znajdować sie w którymś z muzeów w naszym kraju.

Technika wykonania Pracy Konkursowej:

ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel. Praca Konkursowa powinna mieć formę płaską oraz być wykonana na papierze technicznym, jednostronnie.

Format Pracy Konkursowej: A2

Prace oraz zgody należy dostarczyć do 21 grudnia 2023r. do opiekuna konkursu:

Adriany Nowakowskiej sala 111 lub p. Marty Sorbian sala 204

Szczegóły i Regulamin Konkursu w poniższym linku:

https://www.spotkaniazesztuka.pl/regulamin

Kartę zgłoszenia w wersji papierowej może uczeń pobrać  od p. Adriany Nowakowskiej (sala 111) lub p. Marty Sorbian (sala 204)

Zachęcamy do udziału ?

Osoby odpowiedzialne:

Adriana Nowakowska

Marta Sorbian 

Maria Dyduch


KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

„Z ORŁEM BIAŁYM PRZEZ STULECIA”

Tematyka 4. edycji konkursu „Wędrówka Orła Białego szlakiem legend naszego regionu

Konkurs plastyczny dla klas I-III

Temat:

Legenda o powstaniu Pustyni Błędowskiej mówi, że górnicy strasznie hałasowali nad głowami diabłów, a ci już nie mogli tego wytrzymać. Wtedy jeden z diabłów poleciał nad morze, aby powrócić z wielkim worem piachu. Jednak w drodze powrotnej zahaczył nim o wieżę kościoła kluczewskiego i piasek rozsypał się po okolicy, tworząc rozległą pustynię.

Przygotuj rysunek ilustrujący tę legendę.

Czytaj więcej

Format i technika dowolna.

Każdy uczestnik może złożyć jedną samodzielnie przygotowaną pracę opatrzoną godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na osobnej stronie zawierającej dane: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, opiekun naukowy, adres e-mail, telefon.

Konkurs literacki dla klas IV-VIII:

Formy do wyboru:

 • Przygotuj komiks na temat jednej z legend związanych z naszym regionem. Przygotowując pracę, można nawiązywać zarówno do znanych legend naszego regionu, jak i zaproponować własną legendę związaną z wybranym miejscem na naszym terenie.

 • Napisz opowiadanie ilustrujące spotkanie Orła Białego z bohaterem miejscowej legendy.

Prace nadesłane na konkurs powinny być własne, wcześniej nienagradzane i niepublikowane. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę napisaną komputerowo czcionką New Times 12 o objętości do 3 stron na jeden z zaproponowanych tematów.

Zarówno opowiadanie, jak i komiks muszą być opatrzone godłem (pseudonimem) uczestnika. To samo godło należy napisać na osobnej stronie zawierającej dane: imię i nazwisko autora tekstu, szkoła, klasa, opiekun naukowy, adres e-mail, telefon.

Cele konkursu:

– popularyzowanie polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– rozwijanie zainteresowań twórczością patriotyczną,

– wspieranie działań twórczych uczniów w różnych formach aktywności,

– kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich,

– promocja talentów.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Gminy Klucze.

Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa (konkurs plastyczny): klasy I-III,

II grupa (konkurs literacki): klasy IV–VI,

III grupa (konkurs literacki): klasy VII-VIII.

Data

zgłoszenia

Data

konkursu

03.11.2023r.

21.11.2023r.

UWAGI

W etapie szkolnym Konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 17.11.2023 r. bezpośrednio do opiekuna lub w formie elektronicznej.

Regulamin konkursu Z Orłem Białym przez Stulecia, 2023

Opiekun szkolny konkursu: Anna Barczyk aniaa72@o2.pl


XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”

przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu olkuskiego

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w XI edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mistrz pięknego czytania” przeznaczonego dla uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych z powiatu olkuskiego, organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu

Czytaj więcej

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów

Konkurs polega na nagraniu ucznia czytającego fragment (max. 4 min) prozatorskiego utworu Zbigniewa Herberta. Nagrania przeprowadza szkolny opiekun konkursu.

Termin nagrań: 15-16 listopada 2023r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu, formularz zgody opiekunów oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renia.zawisz@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ CZYTANIA 2023


XXIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

hasło tegorocznej edycji konkursu: „Ssaki Polski”

Uczniowie chętni z klas 5-8 prosimy o zgłaszanie się do pani Joanny Bokalskiej- Rajby do 30 listopada. Etap szkolny odbędzie się do 10 stycznia.

Wszystkie informacje u pani od biologii!!!

Czytaj więcej

Zapraszam serdecznie!

LITERATURA

”. MATERIAŁY DO NAUKI Wiedza podstawowa:

1. Podręczniki do biologii, kl. VI, informacje dotyczące ssaków oraz podziału królestwa zwierząt.

2. Podręczniki do biologii, kl. VIII, informacje dotyczące ekologii (środowisko, populacja, zależności występujące między organizmami, ekosystem, zależności pokarmowe, obieg materii i przepływ energii) oraz środowiska (różnorodność biologiczna, ochrona przyrody).

3. Podręczniki do geografii, kl. V, informacje dotyczące krajobrazów Polski.

Wiedza szczegółowa:

4. REPETYTORIUM – materiały do nauki do pytań ogólnych o ssakach, zamieszczone na stronie www.parkikrajobrazowe.pl w zakładce Konkursy/Repetytorium (aktualne, tegoroczne Repetytorium zostanie zamieszczone w późniejszym terminie).

 

X Edycja Powiatowego Konkursu wiedzy o HIV/ AIDS

„Gdy wiesz wszystko o wirusie, możesz przeciwstawić mu się.“

Zapraszam uczniów klas 8 i 7 do wzięcia udziału w X edycji powiatowego konkursu wiedzy o HIV, AIDS : „Gdy wiesz wszystko o wirusie, możesz przeciwstawić mu się.“

Wszelkie informacje u pani Joanny Bokalskiej Rajby!

Zgłoszenia do 24 listopada!


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę świąteczną”.

Może to być: stroik, ozdoba na choinkę, wianuszek, kalendarz adwentowy itp.

Prace przynosimy do sali 204, do dnia: 30.11.2023r.

Czytaj więcej

Kategorie: klasy 1-3 oraz klasy 4-8.

Wyniki konkursu: 6.12.2023r.

Ozdoby zostaną wystawione na kiermaszu szkolnym. Dochód zostanie przekazany na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Zapraszamy!!!

SU

Osoba odpowiedzialna: p. Marta Sorbian

 

XI edycja Konkursu

plastycznego „Jesień w lesie grzyby niesie“

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w XI edycji Konkursu plastycznego „Jesień w lesie grzyby niesie“ organizowanego w ramach realizacji interwencji nieprogramowej „Profilaktyka zatruć grzybami”

Czytaj więcej

Cel główny konkursu: popularyzowanie wiedzy o grzybach i zasadach udanego grzybobrania.

Cele szczegółowe:

pogłębienie wiedzy na temat najbardziej popularnych gatunków grzybów występujących w lasach powiatu olkuskiego wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń zdrowia i życia po spożyciu grzybów niejadalnych/ trujących uświadomienie znaczenia posiadania umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów jadalnych od niejadalnych i trujących.

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematyka w sposób oczywisty musi nawiązywać do popularyzowania wiedzy o grzybach

Format pracy: dowolny

Technika: dowolna

Do prac konkursowych mogą zostać wykorzystane zdjęcia wykonane np. podczas rodzinnego grzybobrania.

Prace należy wykonać do 15 listopada 2023r.

Zgody oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Agnieszki Szarek (sala 128) Można także zostawić podpisaną pracę u wychowawcy klasy 1-3

Zgody w wersji papierowej może uczeń pobrać od p. Agnieszki Szarek, sala nr128

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę.

Zachęcam do udziału ?

Regulamin konkursu – grzyby 2023 – XI edycja

 

Załacznik Nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego

Załącznik Nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Szarek – wychowawca kl. 3a

 

Powiatowy konkurs ZAPISANI NA SKRZYDŁACH HISTORII

Drodzy uczniowie klas 7 i 8! Zapraszamy do udziału w POWIATOWYM KONKURSIE ,,ZAPISANI NA SKRZYDŁACH HISTORII”

GŁÓWNY CEL:

Głównym celem konkursu jest przybliżenie młodzieży działalności naukowej Antoniego Kocjana i podróżniczki, etnolożki Michaliny Issakowej.

Czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE:

·         Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać 1 pracę plastyczną w dowolnej technice na papierze o formacie A-3 lub A-4.

·         Tematyka prac powinna być zgodna z celami konkursu.

·         Prace zgłaszane do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie i nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach plastycznych.

·         Prace mogą być tradycyjne lub odważne, nowoczesne. Konstrukcja i jej elementy muszą być trwałe, nie mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, a prace zabezpieczone przed ich ewentualnym zniszczeniem.

·         Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

·         Prace należy składać do p. Sylwii Pilarczyk do 2.11.2023r. (sala 111)

Szkolny opiekun konkursu: p. Sylwia Pilarczyk

Zapraszam do kontaktu. Chętnie udzielę wszelkich rad i wskazówek.

REGULAMIN: Konkurs plastyczny Zapisani na skrzydłach historii

 

Moje Drzewo Genealogiczne

Cel konkursu: Wzbudzanie zainteresowań historią własnej rodziny.

Czytaj więcej

Warunki uczestnictwa:

 1. Format pracy minimum A3;
 2. Wykonane drzewo musi zawierać minimum trzy pokolenia wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora; nie są wymagane materiały oryginalne (zdjęcia), dopuszcza się ich kopie lub szkice postaci;
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą mieć dołączoną (trwale) na odwrocie pracy kartę zgłoszenia – załącznik nr 1; karta musi być wypełniona czytelnie drukowanymi literami;
 4. Prace zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane;
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi autora, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
 6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich;
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych autora/autorów pracy skutkuje dyskwalifikacją;

Ocena zadania:

 1. Walory graficzne: technika wykonania pracy, kompozycja, oryginalność pomysłu, przejrzystość prezentowanych treści, stopień trudności przedstawionego opracowania.
 2. Merytoryczność: liczba pokoleń, użycie w opisie drzewa odpowiednich znaków typowych dla genealogii, ilość zawartych informacji – nazwiska i imiona, daty i miejsca urodzenia, zgonu, ślubu.
Data zgłoszenia Data konkursu Odbiorcy
18.10.2023r. 1.12.2023r. Uczniowie kl. 5-8

Prace należy dostarczyć wraz z podpisanym załącznikiem do szkolnych opiekunów konkursu:

Pani Agaty Janda – sala 221 lub do Pani Marty Sorbian – sala 204.

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszenia – DRZEWO GENEALOGICZNE, 2023

 

Projekt z ZUSówką

Nasza szkoła przystąpiła do „Projektu z ZUSówką“, którego organizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów. Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie materiału wyjaśniającego, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Prace uczniów wezmą udział w konkursie na najlepszą pracę wyjaśniającą ważność ubezpieczeń społecznych. Projekt jest realizowany od lutego do czerwca 2024 r.

Termin realizacji: II-VI 2024 r.

Odbiorcy: Klasa 8

Osobami odpowiedzialnymi są p. Agata Janda i p. Marta Myszewska.


„Krakowska matematyka“

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.
Konkurs jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Czytaj więcej

Zakres wiedzy i umiejętności:

Etap szkolny klasa 5:
uczeń zna materiał z matematyki zrealizowany w klasach I – IV oraz

1) rozwiązuje zadania dotyczące osi liczbowej w zbiorze liczb naturalnych,
2) sprawnie wykonuje obliczenia w zbiorze liczb naturalnych, z uwzględnieniem kolejności działań
3) odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, diagramu,
4) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego,
5) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,
6) analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,
7) wykonuje obliczenia dotyczące długości, wagi, czasu i pieniędzy,
8) rozwiązuje zadania logiczne,
9) oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów
10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych,
11) wykonuje działania pisemne dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie przez liczby jednocyfrowe
12) wykonuje dzielenie z resztą,
13) rozwiązuje zadania dotyczące koła i okręgu,
14) odczytuje dane z wykresu, planu, mapy,
15) rozpoznaje proste prostopadłe i proste równoległe,
16) rozpoznaje figury osiowo symetryczne i znajduje ich osie symetrii
17) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim do 3000,
18) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego z uwzględnieniem ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach i ułamków dziesiętnych (dodawanie i odejmowanie),
19) zna rodzaje kątów i mierzy je,
20) oblicza obwody figur płaskich i pole prostokąta, jednostki pola,
21) rozwiązuje zadania dotyczące skali i planu,
22) zna i stosuje cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100

Klasa: 6

uczeń zna materiał z matematyki zrealizowany w klasach I – V oraz

23) oblicza pola wielokątów,
24) oblicza objętość prostopadłościanu (na podstawie siatki),
25) wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (również łączne).

Opiekunem konkursu w naszej szkole jest Pani Marta Sorbian

 

„Talent i praca – piekielna kuchnia“

WYNIKI KONKURSU: „Talent i praca – Piekielna kuchnia” – podium naszych uczennic 

Cel Konkursu:

1) Promocja kuchni włoskiej,

2) Wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na włoskie desery,

3) Promowanie zawodoznawstwa,

4) Skierowanie uwagi młodzieży na świat zawodów.

Czytaj więcej

Przedmiot konkursu i zasady organizacyjne

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przepisu kulinarnego na włoski deser, odpowiadający na pytanie: Deser słodki czy słony?

2. Zawodnicy sami muszą opracować przepisy kulinarne, które w dalszym etapie sami skomponują i zaprezentują przed Komisją konkursową.

Warunki przystąpienia do konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu olkuskiego.

2. Praca konkursowa ma być przygotowana przez zespół składający się z dwóch osób.

3. Każdy zespół dwuosobowy może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostaną wykonane osobiście.

5. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Przepisy należy dostarczyć do dnia: 4.10.2023r. – sala 204

Opiekunem konkursu w naszej szkole jest Pani Marta Sorbian –  razie pytań służy pomocą – sala: 204.

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj więcej

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024

 

 


POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym – „Uchwalenie i działalność Komisji Edukacji Narodowej – czołowe postacie polskiego oświecenia”.

Konkurs organizowany dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej powiatu olkuskiego z okazji 250. rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej

Czytaj więcej

Konkurs odbędzie się w dniu 11 października 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku  Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu.

Cele konkursu:

 • Upamiętnienie 250. rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej.
 • Popularyzacja wiedzy na temat ważnych wydarzeń historycznych i związanych z nimi bohaterów.
 • Rozwijanie poczucia wspólnoty narodowej i promowanie aktywnego obchodzenia świąt narodowych.
 • Kształtowanie świadomych postaw obywatelskich.
 • Promowanie twórczej aktywności uczniów.

Kategoria konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu historycznego.

Uczniowie rozwiązują zadania o charakterze historycznym dot. problematyki konkursu.

Zakres tematyczny obejmuje wydarzenia związane z uchwaleniem i działalnością Komisji Edukacji Narodowej i czołowymi postaciami polskiego oświecenia.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu olkuskiego.
 2. Szkoły mogą wytypować do udziału w konkursie po dwóch uczestników w kategorii quiz historyczny.
 3. Konkurs odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1 w dniu 11 października 2023 roku (środa) o godzinie 10:00.

Wyniki zostaną podane do wiadomości 13 października 2023r. (piątek) na stronie internetowej szkoły.

Gala rozdania nagród laureatom i uczniom wyróżnionym odbędzie się 17 października 2023r.  (wtorek) w Zespole Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu o godzinie 10:00 podczas uroczystej akademii z okazji 250. rocznicy uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej.

 1. Dane ucznia należy zgłosić organizatorom w terminie do 6 października 2023r. na adres e-mail zs4olkusz@poczta.fm

Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje przez szkołę na karcie zgłoszeniowej i jest jednoznaczne z:

 • zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu
 • wyrażeniem zgody przez rodziców, prawnych opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i innych zgód zawartych w karcie zgłoszenia.

Nagrody i wyróżnienia:

Laureaci konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Literatura:

 1. Aktualne podręczniki do nauki historii w szkole podstawowej (dowolne wydawnictwo).
 2. Wiadomości z Wikipedii dotyczące uchwalenia i działalności Komisji Edukacji Narodowej oraz czołowych postaci polskiego oświecenia.
 3. Film edukacyjny dotyczący Komisji Edukacji Narodowej (wyświetlony będzie w dniu konkursu przed rozpoczęciem quizu historycznego).

Czekamy na zgłoszenia.

Szkolny opiekun konkursu: Agata Janda,  agatabanach3@interia.pl

 

MAŁOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

„SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Czytaj więcej

Cele:

 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży;

 • doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów;

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej;

 • oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych;

 • popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej;

 • zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa;

 • rozwijanie umiejętności interpretacji różnorodnych tekstów literackich.

Zasady udziału w konkursie:

1. Uczestnik dokonuje samodzielnego wyboru tekstów oraz opanowuje je pamięciowo.

2. Uczestnik prezentuje te same utwory na wszystkich etapach konkursu.

3. Recytacja powinna trwać nie dłużej niż 5 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu skutkuje przerwaniem recytacji przez Komisję Konkursową.

4. Utwory wybrane przez uczestnika nie powinny być prezentowane przez niego wcześniej w innych konkursach.

5. Przy doborze tekstu literackiego należy wziąć pod uwagę oświatowy charakter konkursu oraz wiek wszystkich uczestników.

6. Podczas eliminacji etapu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, uczestnik legitymuje się dokumentem umożliwiającym identyfikację jego tożsamości np. legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub paszportem.

7. Konkurs rozgrywany jest w czterech etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Organizator

Data

zgłoszenia

Data

konkursu

Odbiorcy

Województwo Małopolskie – Departament Edukacji

30.09.2023r.

09.10.2023r.(etap szkolny)

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII

Opiekun szkolny konkursu: Iwona Boruń iwonaborun@interia.pl

 

Konkurs plastyczno-literacki

„Bez przemocy życie jest fajne-zapamiętaj to dokładnie“

Temat pracy plastycznej i literackiej „Bez przemocy życie jest fajne-zapamiętaj to dokładnie“

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: 

Regulamin Konkursu „Bez przemocy życie jest fajne”

Czytaj więcej

Organizator

Data

zgłoszenia

Data

konkursu

Odbiorcy

Centrum Usług Społecznych w Kluczach

21.09.2023r.

15.11.2023r.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII

Szkolny opiekun konkursu, część plastyczna: Martyna Smaruj

Szkolny opiekun konkursu, część polonistyczna: Anna Barczyk, Iwona Boruń

[/su_spoiler] 


XXXI Sejmik Poetycki „Pod Diablą Górą“

Ogólnopolski Konkurs Poezji o Złoty, Srebrny i Brązowy Liść Bukowy w dwóch kategoriach wiekowych:

I – do lat 18

II – powyżej 18 roku życia

Czytaj więcej

Cele Konkursu:

 • pobudzanie aktywności poetyckiej

 • doskonalenie i popularyzacja twórczości amatorskiej wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 • napisanie jednego wiersza o dowolnej tematyce (niepublikowanego)

 • opatrzenie wiersza niegraficznym godłem oraz kategorią wiekową

 • Organizator

  Data

  zgłoszenia

  Data

  konkursu

  Odbiorcy

  Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

  21.09.2023r.

  06.10.2023r.

  Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas

Opiekunowie szkolni konkursu:

Iwona Boruń iwonaborun@interia.pl

Anna Barczyk aniaa72@o2.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„TRADYCJE GÓRNICZE ZIEMI OLKUSKIEJ W OBIEKTYWIE”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – mieszkańców Powiatu Olkuskiego.

Organizatorami Konkursu są Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Fundacja ZGH „Bolesław” w Bukownie.

Czytaj więcej

Podstawowe informacje dotyczące konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu są fotografie (zwane dalej: Zadaniem Konkursowym) wykonane na terenie Ziemi Olkuskiej przez Uczestników Konkursu.

2. Inspiracją do kadrów zdjęciowych powinny być miejsca nawiązujące do górniczych tradycji Ziemi Olkuskiej, m.in. Kopalnia Wiedzy o Cynku, ekspozycja PODZIEMNY OLKUSZ, olkuska Starówka, olkuski Silver Park, kaplica w Tłukience, szyby Chrobry i Dąbrówka wraz z otaczającą je infrastrukturą, średniowieczneślady sztolni m.in. Pileckiej i Ponikowskiej oraz Grodzisko w Starym Olkuszu.

3. Prace konkursowe oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie od 9 do 11 lat

II kategoria – uczniowie od 12 do 14 lat

III kategoria – uczniowie od 15 do 17 lat

IV kategoria – uczniowie od 18 do 20 lat

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy Zadania Konkursowe własnego autorstwa.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do Pracy Konkursowej oświadczenia, wypełnionego przez uczestników pełnoletnich oraz przez opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Prace bez dołączonego oświadczenia nie biorą udziału w Konkursie.

 PRZEBIEG KONKURSU:

1. Tytuł konkursu: „Tradycje górnicze Ziemi Olkuskiej w obiektywie”

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od 9 do 20 lat.

3. Konkurs trwa od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy Zadania Konkursowe.

5. Zadanie Konkursowe (w formie pliku graficznego) należy dostarczyć osobiście na nośniku pamięci lub przesłać na adres e-mail: wypozyczalnia-dzieci@biblioteka.olkusz.pl do dnia 30 września 2023 r. do godziny 23:59 – DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU (z dopiskiem: TRADYCJE GÓRNICZE ZIEMI OLKUSKIEJ W OBIEKTYWIE).

3. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi załącznik nr 2 i opisać według wzoru:

– Imię i Nazwisko,

– Kategoria wiekowa (wiek/klasa autora pracy)

– Tytuł fotografii (Zadania Konkursowego),

– Nr tel. Uczestnika Konkursu/opiekuna prawnego.

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Biblioteki: https://www.biblioteka.olkusz.pl/ najpóźniej do 9 października 2023 r.

5. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Organizatorów.

6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Czytelni olkuskiej Biblioteki. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.

 WARUNKI DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

1. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach 2000×1500 pikseli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 DPI.

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

 Wszelkie pozostałe istotne szczegóły oraz załączniki są w linku na stronie Biblioteki:

https://www.biblioteka.olkusz.pl/o-bibliotece/1065-powiatowy-konkurs-fotograficzny-tradycje-gornicze-ziemi-olkuskiej-w-obiektywie.

regulamin_konkursu_fotograficznego (1)

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

 Szkolny opiekun konkursu: Agata Janda

 

XXII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Zapisy trwają do dnia 20 października u wychowawców klas 1-3 i u polonistów klas 4-8.

Celem konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży. Wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

Czytaj więcej
 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8

Składa się z dwóch etapów.

I etap- polega na uzupełnieniu testu jednokrotnego wyboru

II etap ( finał) to napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej ( twórcze pisanie)

Terminy:

20 października 2023 – ostatni dzień zapisów

13 listopada 2023 r. –    1 etap konkursu ( w auli szkolnej)

8 stycznia 2024 r. –        wyniki 1 etapu konkursu

kwiecień 2024 –           finały ogólnopolskie konkursu ( w ośrodku akademickim lub w szkole)

Zakres wymaganego materiału i inne informacje znajdują się na stronie

www.poprawnapolszczyzna.pl

w zakładce “Regulamin”.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę.

Zachęcamy do udziału

Opiekun szkolny konkursu:

Agnieszka Szarek agnieszkaszarek7@poczta.fm,

Anna Barczyk,

Iwona Boruń

 

XX Ogólnopolski Jubileuszowy Konkurs Polonistyczny

„Z ortografią na co dzień”

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskim Jubileuszowym Konkursie Polonistycznym

„Z ortografią na co dzień”.

Zapisy trwają do dnia 10 października u wychowawców klas 1-3 i u polonistów klas 4-8.

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych. Rozwijanie uzdolnień uczniów. Kształtowanie czujności ortograficznej.

Czytaj więcej
 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8

Składa się z dwóch etapów.

I etap- polega na uzupełnieniu testu jednokrotnego wyboru

II etap ( finał) to napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej ( twórcze pisanie)

Terminy:

20 października 2023 – ostatni dzień zapisów

13 listopada 2023 r. –    1 etap konkursu ( w auli szkolnej)

8 stycznia 2024 r. –        wyniki 1 etapu konkursu

kwiecień 2024 –           finały ogólnopolskie konkursu ( w ośrodku akademickim lub w szkole)

Zakres wymaganego materiału i inne informacje znajdują się na stronie

www.poprawnapolszczyzna.pl

w zakładce “Regulamin”.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę.

Opiekun szkolny konkursu:

Agnieszka Szarek agnieszkaszarek7@poczta.fm,

Anna Barczyk

Iwona Boruń

 

II Powiatowy Turniej Frazeologiczny

Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Turnieju Frazeologicznym

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

ADRESAT TURNIEJU:

Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII) z powiatu olkuskiego

Czytaj więcej
 

CELE:

 1. Podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii;
 2. Propagowanie kultury języka polskiego;
 3. Rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią;
 4. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez artystyczne ilustrowanie związków frazeologicznych.

ORGANIZACJA I HARMONOGRAM:

1)     II Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny będzie miał formę:

 1. a)wykonanej stacjonarnie ilustracji wybranego przysłowia lub związku frazeologicznego dla uczniów klas I-III  o tytuł NAJLEPSZEGO ILUSTRATORA
 2. b)testu wiedzy dla klas IV-VI o tytuł MŁODSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII
 3. c)testu wiedzy dla klas VII – VIII o tytuł STARSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII

2)     Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego Bogumiła Sobczyka i Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia        

3)     Partnerami turnieju są Stowarzyszenie Teatralno–Literackie, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach „Niezapominajka”

4)     Harmonogram dla klas I-III:

 • Zgłoszenia szkół do Turnieju i przesłanie zgłoszeń maksymalnie dwóch reprezentantów szkoły do 20 października 2023 r. (piątek)
 • Etap powiatowy – 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
 • Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca odbędzie się20 listopada 2023r.(poniedziałek)

5)     Harmonogram dla klas IV-VIII:

 • Zgłoszenia szkół do Turnieju i przesłanie zgłoszeń maksymalnie czterech reprezentantów szkoły  (pod dwóch w każdej kategorii) do 20 października 2023 r. (piątek)
 • Etap powiatowy –30 października 2023 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej   im. Jana Pawła II Kluczach
 • Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii odbędzie się 20 listopada 2023r. (poniedziałek)

6)     ZGŁOSZENIA uczestników – reprezentantów szkół należy przesłać wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentami (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) – tylko i wyłącznie na adres: spklucz@op.pl

7)     Dokumenty zostaną przesłane do szkół drogą mailową wraz z Regulaminem. Można również je pobrać ze strony Organizatora: www.sp-klucze.pl

8)     Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie głównej Szkoły Podstawowej w Kluczach do 15 listopada 2023r. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9)    Po turnieju zostanie sporządzony protokół zawierający informację o liczbie uczestników oraz laureatach z podziałem na kategorie wiekowe.

Regulamin II Powiatowego Turnieju Frazeologicznego

Opiekun konkursu: Anna Konieczniak