Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp-klucze.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczach

32-310 Klucza ul. Zawierciańska 30

tel/fax.: 32 642 85 19

e-mail: spklucz@op.pl

Data sporządzenia deklaracji: 2019-11-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariola Wrońska 
e-mail: mariola.wronska@interia.pl 
Telefon: 32 642 85 19

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zawierciańskiej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły.
 3. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony basenu oraz jedno od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.
 5. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 8. Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 29 marca 2021