Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp-klucze.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczach

32-310 Klucza ul. Zawierciańska 30

tel/fax.: 32 642 85 19

e-mail: spklucz@op.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-11-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariola Wrońska 
e-mail: mariola.wronska@interia.pl 
Telefon: 32 642 85 19

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zawierciańskiej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony basenu oraz jedno od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.