KONKURSY

Rok szkolny 2021/2022


Konkurs na Najlepszego Humanistę

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni wykazać się wiedzą z zakresu:

 • literatury
 • nauki o języku
 • ortografii i interpunkcji.

Zgłoszeni uczestnicy rozwiązują test konkursowy w obecności opiekunów konkursu. Czas na wykonanie zadań to 60 minut.

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Kluczach

Data zgłoszenia: 01.06.2022r.

Data konkursu: 07.06.2022r.

Odbiorcy: Uczniowie szkoły podstawowej

Opiekun szkolny konkursu: Iwona Boruń iwonaborun@interia.pl, Anna Barczyk.

 


Zadanie jest bardzo proste –  kojarzysz „lepiej”? To takie jednozdaniowe rymowanki oparte o motyw „lepiej… niż…”. Na przykład:

Lepiej zdrowe mieć nawyki, niż w te z czipsów wdepnąć wnyki 😉

No właśnie, i takich teraz potrzebujemy 🙂 Jak najlepszych, jak najwięcej – byle o dobrych nawykach żywieniowych, zdrowym stylu życia lub niemarnowaniu żywności.

Data zgłoszenia 25.05.2022r.

Data konkursu 29.05.2022r.

Opiekun: Marta Sorbian


„Etykiety energetyczne w służbie ratowania planety”

Co trzeba zrobić? Nagrać film promujący nowy system etykiet energetycznych oraz energooszczędnego użytkowania urządzeń AGD, RTV i IT, w formie reklamy, o długości do 3 minut. Technika dowolna, tutaj ogranicza Was tylko kreatywność!

Czytaj więcej
 

Nagrania powinny mieć format MP4 oraz minimalną rozdzielczość 1080×1920. Filmik powinien posiadać czołówkę (tytuł i nazwiska twórców). Należy także podać tytuły i nazwiska autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w filmie.

Data

zgłoszenia

Data

konkursu

16.05.2022r. 24.05.2022r.

Opiekun: Marta Sorbian


„I GMINNY TYDZIEŃ ARTYSTYCZNO-SPORTOWY”

Drodzy uczniowie klas I – VIII. Gorąco zapraszamy do udziału w „I GMINNYM TYGODNIU ARTYSTYCZNO-SPORTOWYM”. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Parki Krajobrazowe w Unii Europejskiej“.

Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej. Oto wymogi:

 • Praca plastyczna powinna posiadać metryczkę zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły oraz klasę. Wyżej wymienione informacje należy umieścić na odwrocie pracy
 • Technika wykonania jest dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, wydzieranka itp.
 • W konkursie biorą udział wyłącznie jednowymiarowe prace plastyczne w formacie A3.

Prace należy dostarczyć do p. Sylwii Pilarczyk do 20 maja 2022 (piątek) do 1000. Tego samego zostaną one ocenione w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8. Trzy najlepsze prace (po jednej z każdej kategorii) zostaną przekazane do kolejnego etapu.

Terminy:

20.05.2022 – etap szkolny

7.06.2022 – etap Gminny

10.06.2022 – wręczenie nagród

Opiekun: Sylwia Pilarczyk

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa w części językowej I Gminnego Tygodnia Artystyczno-Sportowego jest przesłanie kart zgłoszenia i zgód na przetwarzanie danych osobowych uczestników na adres mail: gtas2022@o2.pl z dopiskiem: I GT Artystyczno-Sportowy, nazwa szkoły. Wszystkie dokumenty muszą zostać wysłane w załączniku do jednej wiadomości.
 • Do części językowej I Gminnego Tygodnia Artystyczno-Sportowego można zgłosić maksymalnie 2 osoby ze każdej szkoły z klas VI-VIII

Zgłoszenie wypełnia nauczyciel-opiekun.

 • Prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszenia – organizator nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki wynikające z nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia większej liczby uczestników.
 1. Cele Konkursu

 Głównym celem Konkursu jest:

 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych.
 • Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 • Podniesienie samooceny uczniów.
 • Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału

a) Konkurs posiada formę zadań zamkniętych i testowych sprawdzających stopień opanowania materiału przewidzianego programem nauczania języka angielskiego w klasach 6– 8 szkoły podstawowej.

 1. Przebieg konkursu. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10.00 dnia 09.06.2022 w Szkole Podstawowej w Rodakach.

a) Konkurs składa się z jednego etapu.

b) Konkurs trwa 90 minut.

c) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

d) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego.

e) Prace pisemne uczniów będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli języka angielskiego.

f) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

Opiekun: Danuta Majcherkiewicz

[/su_spoiler]


„Bohaterowie naszych czasów”

Drodzy uczniowie klas IV – VIII. Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Bohaterowie naszych czasów”.

Tematem konkursu jest napisanie w dowolnej formie literackiej opowiadania, eseju, wywiadu, listu etc., pokazującego postawę godną do naśladowania, której przykładem jest brat św. Jana Pawła II – dr Edmund Wojtyła, lekarz, społecznik, chętnie poświęcający się dla innych, który zmarł tragicznie wskutek zarażenia się od młodej pacjentki szkarlatyną.

Czytaj więcej
 

Prace należy przesłać do p. Sylwii Pilarczyk do 16 maja 2022 na mail pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com


I Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Plastyczny „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem…”

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Plastycznym pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem…” Maria Konopnicka

Czytaj więcej
              

dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu olkuskiego.                

Warunki powiatowego konkursu plastycznego:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu olkuskiego,
 • konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
 1. a) do lat 6 w godz.9:15-10:15;
 2. b) 7-10 lat w godz. 10:45-11:45
 3. c) 11-14 lat w godz.12:15-13:15
 • uczestnicy po wysłuchaniu utworu Marii Konopnickiej wykonują pracę plastyczną daną techniką.
 • materiały plastyczne zapewnia organizator konkursu.
 • Każda placówka może zgłosić po jednym uczestniku z poszczególnych grup wiekowych.
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o dostarczenie karty zgłoszeniowej do szkolnego opiekuna konkursu do 18 maja – Pani Agnieszka Szarek sala nr 128
 • eliminacje szkolne odbędą się 20 maja. Uczestnik etapu szkolnego przynosi materiały plastyczne z których będzie wykonywał pracę konkursową.

b)7-10 lat w godz.8:00-9:00

 1. c) 11-14 lat w godz.9:20-10:20

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia:

Opiekun szkolny konkursu: mgr Agnieszka Szarek (agnieszkaszarek7@poczta.fm)

Warunki powiatowego konkursu recytatorskiego:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu olkuskiego,
 • konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

a) do lat 6 w godz.9:15-10:15;

b) 7-10 lat w godz. 10:45-11:45

c) 11-14 lat w godz.12:15-13:15

 • uczestnicy zgłoszeni w kategorii a i b recytują dowolnie wybrany przez siebie wiersz Marii Konopnickiej
 • Uczestnicy zgłoszeni w kategorii c recytują wiersz i fragment Czas występu nie może przekroczyć 6 minut
 • Każda placówka może zgłosić po jednym uczestniku z poszczególnych grup wiekowych.
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o dostarczenie karty zgłoszeniowej do szkolnego opiekuna konkursu do 18 maja– Pani Agnieszka Szarek
 • eliminacje szkolne odbędą się 20 maja
 1. 7-10 lat w godz.11:00 -12:00
 2. 11-14 lat w godz.12:15-13:15

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Opiekun szkolny konkursu: mgr Agnieszka Szarek (agnieszkaszarek7@poczta.fm)


„Czysta Gmina – czysty świat“

Serdecznie zapraszamy do udziału w  konkursie

„Czysta Gmina – czysty świat“

(z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w ramach EKO AKCJI)

Dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Gminy Klucze 

Czytaj więcej
              

Warunki konkursu:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Gminy Klucze,
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie lub dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Marii Dyduch, autorskiej pracy plastycznej o formacie A3 wykonanej techniką: farby plakatowe, akwarela, pastele, kredki ołówkowe, woskowe związanego z tematem konkursu (dbanie o środowisko naturalne oraz sposoby zwalczania zanieczyszczenia i zaśmiecania środowiska) do dnia 20 maja, praca musi być zaopatrzona w metryczkę z danymi ucznia (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły/przedszkola, nazwisko i imię opiekuna wraz z nr telefonu do placówki) przymocowaną na odwrocie pracy
 • każda placówka przystępująca do konkursu może zgłosić prace w poszczególnych kategoriach: przedszkola (6 prac), szkoły klasy 1-3 (6 prac), szkoły klasy 4-8 (8 prac)
 • nagrody dla I-III miejsca zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia
 • eliminacje szkolne odbędą się 18 maja 2022.
 • Warunkiem niezbędnym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. Z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późń. Zm.) oraz zgodę na zamieszczenie ich wizerunku w prasie oraz na str www. Podpis pod regulaminem jest wyrażeniem zgody na udział w konkursie.

Opiekun szkolny konkursu: mgr Maria Dyduch (maria@dyduch.eu)


„Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Zapraszamy do udziału w  konkursie tematycznym „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 szkół podstawowych.

Czytaj więcej

Celem Konkursu jest:

1) poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych;

2) rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa;

3) uwrażliwienie uczniów na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne, na przykładzie genealogii rodziny;

4) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów;

5) kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej uczniów;

6) propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia, przedstawionego w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym.

Projekt edukacyjny powinien być przygotowany przez ucznia w aplikacji dostępnej na stronie cdg.archiwarodzinne.gov.pl w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (dostępnej pod adresem: www.zpe.gov.pl).

Link do regulaminu : LINK

Data zgłoszenia: 04.05.2022r.

Data konkursu: 04.05.2022r.

Opiekun: Agata Janda, agatabanach3@interia.pl


Konkurs na Super Germanistę SP im. Jana Pawła II w Kluczach

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów naszej szkoły

Zasady przeprowadzania konkursu:

Czytaj więcej

 1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
 2. Konkurs ma formę testu leksykalno – gramatycznego w języku niemieckim.
 3. Test  składa się z 3  części:

– odbiór tekstów słuchanych

– odbiór tekstów czytanych

– test leksykalno – gramatyczny

 1. Ocenie podlegać będą:

– poprawność wykonania poszczególnych zadań

Data zgłoszenia: 30.05.2022r.

Data konkursu: 6.06.2022r.

Uczniowie klas VII, VIII

Opiekun: Paweł Feledyk, feledyk@gmail.com


„Filtrujemy dla Bałtyku“

Konkurs polega na wykonaniu kreatywnej rzeźby z plastikowych butelek i innych plastikowych śmieci,
która przedstawia interpretację zdania „Dla czystego Bałtyku”. Następnie należy wykonać 2 zdjęcia samej rzeźby.

Po udokumentowaniu wykonania Zadania Konkursowego tj. rzeźby z plastiku, rzeźbę
należy zgodnie z zasadami segregacji śmieci zutylizować.

Data zgłoszenia: 25.04.2022r.

Data konkursu: 8.05.2022r.

Opiekun: Marta Sorbian


„Warszawa z klasą – wycieczka z Marią“

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu z jednej z niżej wymienionych form:
– pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej,
– pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
– filmu o długości max. 2 minuty.

Czytaj więcej

Motywem przewodnim Zadania powinno być hasło: „Warszawa z klasą” i kontekst Marii Skłodowskiej-
Curie, która urodziła się w Warszawie. Oraz przypadającej na ten rok rocznicy 155 lecia urodzin. Celem
Konkursu jest rozbudzeniu zainteresowania młodych odbiorców stolicą, w kontekście kultury, historii,
sportu i zabawy.

Opiekunowie konkursu: Adriana Nowakowska, Marta Sorbian.


„Ekologiczna dekoracja wiosenna”

Zadaniem uczestników będzie wykonanie dekoracji wiosennej, o wymiarach: wysokość 20 cm, szerokość 30 cm, głębokość 30 cm. Do budowy dekoracji należy stosować materiały z recyklingu, występujące w przyrodzie, dostępne w domu, materiały ekologiczne, biodegradowalne. Pracę powinien wykonać uczeń samodzielnie.

Czytaj więcej

Termin wykonania prac do 13.04. 2022r.

Uczniowie klas VI-VIII.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 21.04.2022r. Prace oraz kartę zgłoszenia (załącznik 1) należy dostarczyć do p. Joanny Bokalskiej-Rajby. Wyniki będą dostępne na stronie www.zs4olkusz.edupage.org oraz Facebook

Opiekunowie konkursu: Joanna Bokalska-Rajba, Marta Sorbian.


III  Gminny Konkurs „Piosenki  – z uśmiechem“ Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

III  Gminny Konkurs „Piosenki  – z uśmiechem“   Dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowany  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury w Kluczach Tel.32 6428005, 512 274 029

Czytaj więcej

Konkurs adresowany jest do amatorów (solistów i zespołów) wg następujących  kategorii, Kat.I    do 7 lat, Kat.II   od 8 – 11, Kat.III   od 12 – 15, Kat IV   od 16 wzwyż

Termin konkursu: 08.04.2022r. Domu Kultury „Hutnik“ w Jaroszowcu, ul. Leśna 1

Termin zgłoszenia wraz z załącznikami  do szkolnego opiekuna konkursu na do 01 kwietnia 2022 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w linku: https://www.gokklucze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:zapraszamy-do-udzialu-w-iii-gminnym-konkursie-piosenki-z-usmiechem&catid=92&Itemid=284

Opiekun szkolny konkursu: Anna Góźdź: anna.gozdz100@gmail.com


Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czy to bajka, czy nie bajka…W świecie utworów Marii Konopnickiej”

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czy to bajka, czy nie bajka… W świecie utworów Marii Konopnickiej” przeznaczonym dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych z powiatu olkuskiego,  organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

Czytaj więcej

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów, ogłoszonego przez Sejm RP, Roku Marii Konopnickiej. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością Marii Konopnickiej w formacie A3, techniką pasteli olejnych

Każda praca musi być podpisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa i adres szkoły z kodem pocztowym oraz nr telefonu opiekuna prawnego lub nauczyciela

Termin dostarczenia prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 10 maja 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renia.zawisz@gmail.com


Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra”

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra” przeznaczonym dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu olkuskiego,  organizowanym z inicjatywy i pod honorowym patronatem Romana Piaśnika –  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Czytaj więcej

Celem konkursu jest podtrzymanie i kultywowanie wśród uczniów górniczych tradycji Ziemi Olkuskiej, przybliżenie lokalnej tożsamości i tradycji związanej z kopalnią ZGH ,,Bolesław” w Bukownie, rozwijanie zdolności artystycznych i estetycznych uczniów oraz uwrażliwienie dzieci na przeszłość i piękno „małej Ojczyzny”

Uczestnicy konkursu inspiracji mogą szukać zwiedzając bezpłatnie Kopalnię Wiedzy o Cynku, ekspozycję PODZIEMNY OLKUSZ oraz poznając usytuowany wokół olkuskiego Rynku Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4:

uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych wykonują pracę plastyczną techniką – pastele olejne

uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych wykonują pracę plastyczną techniką – ołówek i/lub węgiel

uczniowie klas VII – VIII ze szkół podstawowych wykonują pracę w dowolnym programie graficznym. Praca może zostać dostarczona do Biblioteki w formie drukowanej lub w postaci pliku komputerowego (np.: *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp) z oznaczeniem osoby (imię i wiek)

Termin dostarczenia prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 10 maja 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Martyna Smaruj, mail: martynasmaruj1@gmail.com, Renata Zawisz, mail: renia.zawisz@gmail.com


„Moja szkoła – mój drugi dom’’

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konkursie Poetyckim im. Anny Piątek dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Powiatu Olkuskiego „Moja szkoła – mój drugi dom’’.

Czytaj więcej

Warunki konkursu:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII Powiatu Olkuskiego,
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie lub dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Anny Konieczniak, jednego autorskiego wiersza związanego z tematem konkursu w trzech egzemplarzach do dnia 18 marca, utwór musi być zaopatrzony w godło (pseudonim),
 • godło należy umieścić także na zaklejonej kopercie; wewnątrz koperty powinna znaleźć się karta zgłoszeniowa (dane ucznia: imię, nazwisko, wiek (klasa), adres szkoły, telefon kontaktowy, e-mail),
 • praca literacka (wiersz) powinna być napisana w języku polskim, wcześniej nie publikowana i nie nagradzana, napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu,
 • do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1),
 • prace zgłoszone do konkursu poetyckiego nie będą zwracane uczestnikom,
 • forma wiersza jest dowolna, każda szkoła może dostarczyć prace trzech uczestników, reprezentantów placówki,
 • eliminacje szkolne odbędą się 18 marca.

Opiekun szkolny konkursu: mgr Anna Konieczniak

(ania.konieczniak1@gmail.com)


„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego“

Zapraszamy do udziału w  konkursie tematycznym „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego“. Konkurs przeprowadza IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K.
Baczyńskiego w Olkuszu, ul. J. Korczaka 7, 32-300 Olkusz oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski oraz Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław.

Czytaj więcej
 

 Cele konkursu:

1) Rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej;

2) poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach powstania styczniowego;

3) kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstania styczniowego oraz pamięci o losach powstańców;

4) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat osiągnięć uczestników powstania styczniowego;

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;

6) rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;

7) rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

8) promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Finaliści i laureaci konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział i osiągnięty wynik. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Olkuskiego i Wójta Gminy Bolesław.

Konkurs jest dwuetapowy: szkolny i powiatowy.

Zgłoszenia do 15 marca przyjmują p. Agata Janda i p. Marta Myszewska

Agata Janda

Marta Myszewska

 


Konkurs na interpretację wiersza

K.K. Baczyńskiego

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w   Konkursie  na interpretację wiersza K.K. Baczyńskiego. Konkurs jest  organizowany przez IV LO w OLkuszu.

Czytaj więcej
 

Zadaniem uczestników jest  napisanie opowiadania inspirowanego interpretacją wiersza  K. K. Baczyńskiego pt. „Rodzicom”. Bohaterem opowiadania musi być K. K. Baczyński;  fabuła nie może zawierać treści  sprzecznych z  biografią poety.   Długość prac nie może przekraczać trzech stron formatu A4 (czcionka 12).

Termin dostarczenia prac do opiekuna 25.03.2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu:

Iwona Boruń, Anna Barczyk, aniaa72@o2.pl


III Powiatowy Muzyczno – Recytatorski Turniej

Językowy „Lingwistyczna Wieża Babel”

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów szkół podstawowych.

Zasady przeprowadzania konkursu:

Czytaj więcej
 

1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu

2. Konkurs ma formę występu artystycznego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim.

3.Konkurs składa się z 2 niezależnych od siebie części:

– jedna część to recytacja przygotowanej poezji lub fragmentu prozy w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

– druga część to wykonanie utworu muzycznego w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

4. Akceptowane są tylko występy solowe.

5. Uczniowie danej szkoły mogą wybrać rywalizację w obu formach we wszystkich językach, jednak ten sam uczeń nie może prezentować utworów w różnych językach.

6. Szkoły biorące udział w konkursie mogą zgłosić po jednej osobie prezentującej utwór w każdym języku obcym. Z jednej szkoły może być zgłoszonych max. 8 osób – po jednej do każdej formy artystycznej w każdym języku.

7. Ocenie podlegać będą:

– poprawność i płynność językowa

– trudność i dobór repertuaru/tekstu

– wrażenia artystyczne

8. Do dnia 25 marca należy dostarczyć plik z podkładem muzycznym w formacie mp3.

Opiekun szkolny konkursu: Paweł Feledyk, e-mail: feledyk@gmail.com


Konkurs literacko – plastyczno – ekologiczny
„Chrońmy źródła wody”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu
Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
zapraszają do udziału

Czytaj więcej
 
w VI edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego
„Chrońmy źródła wody”
pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
Burmistrza Miasta Bukowno,
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom,
Wójta Gminy Klucze,
Wójta Gminy Bolesław,
Wójta Gminy Trzyciąż.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Powiatu Olkuskiego.


Konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny

„Chrońmy źródła wody”

Zapraszam do udziału w VI edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Czytaj więcej
    

Cele konkursu: uświadomienie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie zachowań proekologicznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

I grupa wiekowa – uczniowie klas 1-4

II grupa wiekowa – uczniowie klas 5-8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej w formie wierszowanej.

Format pracy plastycznej: A3 jednostronny

Technika dowolna, np. ołówek, pastele, kredka, farby plakatowe, farby olejne, akrylowe, akwarele, wyklejanki, wycinanki, collage, itp.

Prace należy wykonać do 7 marca 2022r.

Finał konkursu odbędzie się 22 marca 2022 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i wszelkie zgody znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY

Zgody oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Anny Ziaja (sala 110), wychowawcy (klasy 1-3), nauczyciela plastyki p. Martyny Smaruj, nauczycieli j. polskiego lub przyrody/biologii (klasy 4-8).

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę.

Opiekun szkolny konkursu: Anna Ziaja


Powiatowy Konkurs Literacki

„Moja wersja zakończenia książki“

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „Moja wersja zakończenia książki“ organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu.

Czytaj więcej
     

Zadaniem uczestników jest napisanie alternatywnego zakończenia lektury „Balladyna“ Juliusza Słowackiego.

Praca konkursowa powinna zawierać tekst autorstwa ucznia w dowolnej formie literackiej, który nie może być krótszy niż 2 strony A4 (czcionka 12 Times New Roman) i dłuższy niż 6 stron. Wypowiedź pisemna nie może być odtwórcza (nie należy cytować oryginału).

Prace należy odpowiednio zakodować pseudonimem lub rysunkiem, do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym oznaczeniem. W środku koperty prosimy o dołączenie karty zgłoszenia.

Termin dostarczenia prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 27 lutego 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Anna Barczyk

e-mail: : aniaa72@o2.pl


„MAŁOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O TEATRZE”

Zapraszamy uczniów do udziału w „Małopolskim Turnieju Wiedzy o Teatrze“ organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu. Starostwo Powiatowe  w Olkuszu oraz Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu.  

Czytaj więcej
                                  

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni zapoznać się z nastepującymi lekturami: Sofokles, Antygona i A. Mickiewicz, II cz. Dziadów.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość:

 • treści i problematyki lektur,
 • historii teatru i dramatu starogreckiego i romantycznego,
 • znajomość pojęć z zakresu teatru współczesnego.

Opiekun szkolny konkursu: Iwona Boruń

e-mail: iwonaborun@interia.pl


Powiatowy Konkurs Czytelniczy

„Najtrudniej być po prostu człowiekiem”

Wyniki konkursu. Etap szkolny:  Etap szkolny Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w XXI edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Najtrudniej być po prostu człowiekiem” organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu oraz naszą szkołę.

Czytaj więcej

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości podanej literatury.

Do etapu szkolnego: M.Musierowicz „Opium w rosole“, M. Szczygielski „Arka czasu“, N. Sparks “Jesienna miłość“

Do etapu powiatowego: wszystkie wymienione i dodatkowo R.J. Palacio „Cudowny chłopak“

Etap szkolny zostanie przeprowadzony na terenie szkół 18 marca 2022r. (na podstawie pytań opracowanych przez organizatorów i dostarczonych do szkół)

Do drugiego etapu przechodzą najwyżej dwie osoby z każdej szkoły. Karty zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do 31 marca 2022r. do Biblioteki Pedagogicznej

Etap międzyszkolny odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 w dniu 22 kwietnia 2022r. o godz. 9:00.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz

e-mail: renia.zawisz@gmail.com


V Powiatowy Maraton Języka Angielskiego, rok szkolny 2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Osiek 79B, 32-300 Olkusz, tel./fax (32) 642-70-21.

Czytaj więcej

 1. Osoby odpowiedzialne: 

dyrektor szkoły –   mgr Paweł Czarnota,

koordynatorzy –     mgr Joanna Stanek, mgr Dorota Stachowicz-Mączka, mgr Aleksandra Wojdyła, mgr Anna Jurczyk

 1. Powiatowy Maraton Języka Angielskiego, zwany dalej „Maratonem” adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.
 2. Maraton składa się z 3 części: językowej, muzycznej i plastycznej. Sposób organizacji każdej z nich opisują regulaminy przesłane w osobnych plikach.
 3. TEMAT PRZEWODNI TEGOROCZNEJ EDYCJI BRZMI „WE ARE THE FUTURE”.
 4. Dany uczeń może wziąć udział we wszystkich częściach Maratonu, o ile zezwala na to regulamin poszczególnych części.

Uczestnicy, którzy zajęli 1 miejsce w ubiegłorocznej edycji maratonu, nie mogą wziąć udziału w tej jego części, w której zwyciężyli (np. osoba, która zajęła 1 miejsce w części plastycznej, nie może po raz kolejny wziąć w niej udziału, ale może startować w części muzycznej i / lub językowej).

 1. Cele Maratonu:
 • pobudzanie aktywności intelektualnej i artystycznej uczniów, budzenie wiary w ich siły, umiejętności i talenty;
 • promowanie tolerancji, otwartości, przyjaźni oraz ciekawości świata;
 • tworzenie uczestnikom okazji do zaprezentowania i porównania umiejętności językowych, muzycznych i plastycznych; promowanie nowych talentów oraz aktywności artystycznej wśród uczniów.
 1. Informacje o Maratonie będą się pojawiać na:
 • naszym fanpage na Facebooku https://web.facebook.com/Maraton-J%C4%99zyka-Angielskiego-374538026251628/
 • szkolnej stronie internetowej edupage.org w zakładce: Więcej – Z życia szkoły – Maraton Języka Angielskiego.
 1. Nagrody:
 • W każdej części Maratonu komisja konkursowa przyznaje nagrody laureatom miejsc 1, 2 i 3 oraz trzy wyróżnienia.
 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca otrzymają również Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (dotyczy tylko uczniów z terenu miasta i gminy Olkusz).
 • Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w Maratonie otrzymają podziękowanie.
 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień, a także odstąpienia od przyznania nagrody.
 • W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, przepada ona na rzecz organizatora.
 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 2. Ze względu na zapisy w Regulaminie Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, nie przyznaje się ex aequo miejsc 1, 2 i 3.

KALENDARIUM MARATONU

L. p. Data / godzina Wydarzenie
1. 06. 04. 2022 r.

godz. 15:00

Część językowa:

koniec przyjmowania kart zgłoszenia.

2. 13. 04. 2022 r.

godz. 15:00

Część muzyczna i plastyczna:

koniec przyjmowania prac plastycznych i  nagrań.

3. 22. 04. 2022 r.

godz. 13:00

Część językowa:

publikacja testu – I etap.

4. 25. 04. 2022 r.

godz. 10:00

Część językowa:

Obrady komisji, sprawdzenie testów z I etapu.

5. 27. 04. 2022 r.

godz. 10:00

Część muzyczna i plastyczna:

Obrady komisji

6. 27. 04. 2022 r.

godz. 17:00

Wszystkie części:

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu.

7. 29. 04. 2022 r.

godz. 11:00

Część językowa:

Publikacja testu – II etap

8. 29. 04. 2022 r.

godz. 12:00

Część językowa:

Początek części ustnej

9. 06. 05. 2022 r.

godz. 15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku.
10. 11. 05. 2022 r.

 

W przypadku nauki zdalnej:

godz. 10:00 – 14:00 Odbiór nagród i dyplomów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku (sala nr 9)

W przypadku nauki stacjonarnej:

godz. 10:00 Gala Finałowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku

 1. Przy ustalaniu powyższego terminarza, organizatorzy Maratonu wzięli pod uwagę możliwości organizacyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku – nie ma możliwości ustalenia innych terminów etapów powiatowych.
 2. Zgłoszenie uczestnika / uczestników oznacza akceptację wszystkich zapisów zawartych w regulaminie Maratonu.

Opiekun szkolny konkursu: Aneta Miszczyńska

Pliki do pobrania: 


Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „Jeszcze Polska nie zginęła…”

Konkurs jest organizowany w 225. rocznicę powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 200. rocznicę śmierci autora pieśni- Józefa Wybickiego

Czytaj więcej

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Patronat Honorowy: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu olkuskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I-quiz historyczny Uczniowie rozwiązują zadania o charakterze historycznym dotyczące problematyki konkursu. Zakres tematyczny obejmuje wydarzenia związane z działalnością Legionów Polskich i sprawą polską w polityce Napoleona Bonapartego; ramy czasowe 1797-1815 (od utworzenia Legionów Polskich we Włoszech do likwidacji Księstwa Warszawskiego).

Kategoria II-plakat z przesłaniem Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu dowolną techniką o tematyce związanej z polskim czynem zbrojnym w latach 1797-1815. Plakat musi zostać opatrzony przesłaniem w formie jednozdaniowego komentarza (np. hasła, sentencji, aforyzmu, epigramatu). Organizator zapewnia przybory malarskie ( można przynieść własne ),w czasie wykonywania pracy wyklucza się możliwość wykorzystania wcześniej przygotowanych projektów.

Kategoria III– dyktando Uczestników obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych wydarzeniami nawiązującymi do tematyki konkursu.

Szkoły mogą wytypować do udziału w konkursie po dwóch uczestników w każdej kategorii. Każda kategoria jest konkurencją indywidualną. Uczeń może wystąpić tylko w jednej konkurencji.

Konkurs odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, ul. Polna 8 w dniu 18 marca 2022 r. (piątek) o godz. 1000. Wyniki zostaną podane do wiadomości w dniu 23 marca 2022 r. (środa) na stronie internetowej szkoły. Gala rozdania nagród odbędzie się 25 marca 2022 r. (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu o godz.1000

Opiekun szkolny konkursu: Marta Myszewska


„Szkoła z wiatrem”

Konkurs: Dla klas 1 – 6 i ucznia indywidualnego

W tym konkursie może wziąć udział cała klasa lub uczeń indywidualnie

Czytaj więcej

 • Klasa lub uczeń indywidualnie musi przygotować materiał plastyczny, audiowizualny, materiał audio, lub inny materiał w dowolnej formie artystycznej promujący odnawialne źródła energii, w szczególności lądową i morską energetykę wiatrową i umieszcza go w formie postu na stronie Uczestnika Akcji* na portalu Facebook, w sposób umożliwiający dostęp do materiału nieograniczonej liczbie osób. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dodanie hashtagu: #WiatrMaMOC i oznaczenie @PSEW oraz wysłanie linku do posta na adres szkolazwiatrem@psew.pl.

Termin: 14.02.2022r.

Nagrody:

 1. Nagrodą główną dla zgłoszeń klasowych jest wycieczka na farmę wiatrową, zwiedzanie wiatraka i inne atrakcje niespodzianki. Do zdobycia są również trzy wyróżnienia, za które klasy otrzymają wyjątkowe zestawy klocków lego – LEGO 10268 Vestas Wind Turbine.
 2. W zgłoszeniach indywidulanych uczniów do wygrania jest jeden zestaw klocków lego – LEGO 10268 Vestas Wind Turbine

Osoba odpowiedzialna:

Marta Sorbian


Konkurs literacki  „Piękno Małopolski słowem opisane“

Zapraszamy uczniów do udziału w 2. Konkursie Literackim „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE” organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

Czytaj więcej

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: wiersza i prozy oraz w  grupach wiekowych: do lat 12, od 13 do 17lat.

Termin nadsyłania prac do szkolnego opiekuna konkursu na adres ania.konieczniak1@gmail.com: do 20 kwietnia 2022 r.

Koncert Finałowy, połączony z ogłoszeniem wyników odbędzie się 27 maja 2022 r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Opiekun szkolny konkursu: Anna Konieczniak, e-mail: ania.konieczniak1@gmail.com 

Pliki do pobrania:


Olimpusek z języka angielskiego

Zapraszamy uczniów klas I-III  do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady  Olimpusek z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Konkurs odbędzie się w szkole dnia 31 marca (czwartek) o godzinie 9:00.

Więcej informacji oraz przykładowe testy konkursowe na stronie: olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-wiosenna

Zgłoszenia do dnia 25 lutego.

Danuta Majcherkiewicz


KANGUR – konkurs matematyczny

W dniu 17 marca 2022r. w naszej szkole odbędzie się
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR dla klas II-IV.
 
Opłata za konkurs wynosi 12 zł, należy ją dokonać do dnia 10.02.  
Chętnych uczniów do udziału w konkursie z klas II i III prosimy o zgłaszanie się do wychowawców, natomiast uczniowie klas IV zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do p. Marty Sorbian.
 

KONKURS PLASTYCZNY 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ogłoszonym przez Sejm RP.

Czytaj więcej

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią, kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

II kategoria – klasy 1-3

III kategoria – klasy 4-6

IV kategoria – klasy 7-8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej portret Marii Grzegorzewskiej.

Format pracy: A4

Technika dowolna, np. ołówek, pastele, kredka, farby plakatowe, farby olejne, akrylowe, akwarele, wyklejanki, wycinanki, collage, itp.

Prace należy wykonać do 22 lutego 2022r.

Ogłoszenie wyników nastąpi drogą mailową – 10 marca 2022 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i wszelkie zgody znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY

Zgody oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Adriany Nowakowskiej (sala 111) Można także zostawić podpisaną pracę na portierni w szkole (klasy 5-8), u wychowawcy (klasy 1-3) lub nauczyciela plastyki p. Martyny Smaruj.

Zgody w wersji papierowej może uczeń pobrać od p. Adriany Nowakowskiej.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i dodatkową ocenę z plastyki.

Zachęcam do udziału ?

Osoba odpowiedzialna: Adriana Nowakowska – wychowawca kl. 3c

Pliki do pobrania:


Zachęcamy do udziału w konkursach matematycznych dla uczniów!

Więcej informacji znajduje się na stronach:

1. Matematyka jest wszędzie – https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie – do 31 stycznia należy zgłosić chętne osoby do konkursu, wysłać formularz, oświadczenia, temat pracy. Natomiast najpóźniej do maja – przesłać film prezentujący opracowanie pracy.

Czytaj więcej

2. Małopolski konkurs prac matematycznych – https://towarzystwo.edu.pl/konkursy-1/#matematyczny – prace należy przesłać max do 28 lutego.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest mgr Marta Sorbian – e-mail: martasorbian@gmail.com