„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NOWOCZESNEJ SZKOLE” projekt w ramach programu Erasmus Plus

 

 

„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NOWOCZESNEJ SZKOLE”

projekt w ramach programu Erasmus Plus

Jednym z  zadań szkoły jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, które łączą w sobie wiedzę, umiejętności oraz prezentowanie właściwych postaw. Chcemy  dbać  o to, aby absolwent szkoły był wyposażony w wiadomości oraz konkretne kwalifikacje, które pomogą mu radzić sobie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

Dzięki udziałowi w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole” planujemy wzmocnić rozwój kompetencji kluczowych w trzech obszarach:

1) nauka języków obcych

2)kompetencje informatyczne

3)świadomość i ekspresja kulturowa

Co to są kompetencje kluczowe?

Kompetencje kluczowe niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zwiększenia szans zatrudnienia to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

Jakie kompetencje kluczowe należy rozwijać?

  • Porozumiewanie się w języku ojczystym

Kompetencja językowa umożliwia relację z innymi ludźmi oraz pozwala właściwie interpretować otaczający nas świat.  Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga znajomości słownictwa, gramatyki oraz funkcji językowych. Uczniowie powinni posiadać umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych,  niezbędne jest budowanie pozytywnego stosunku do komunikacji  w sytuacjach krytycznego i konstruktywnego dialogu. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.

  • Porozumiewanie się w językach obcych

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie). Ponadto porozumiewanie się w obcych językach wymaga również od uczniów rozumienie różnic kulturowych.

  • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.   W przypadku nauki i techniki niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody.

  • Kompetencje informatyczne

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w nauce, pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania za pośrednictwem Internetu.

  • Umiejętność uczenia się

 Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u uczniów są motywacja i wiara we własne możliwości.

  • Kompetencje społeczne i obywatelskie

Są to kompetencje osobowe obejmujące  zakres postaw  przygotowujące uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby.

  • Inicjatywność i przedsiębiorczość

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność uczniów do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

  • Świadomość i ekspresja kulturalna

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania.

Opracowała: Aneta Miszczyńska