REGULAMIN OPŁAT I ZASAD KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ – od 1 lutego 2023

REGULAMIN OPŁAT I ZASAD KORZYSTANIA
ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

(obowiązuje od 01.02.2023 roku)

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą opłaty w wysokości – 6,50zł Szkoła Podstawowa, 5,70zł przedszkole tj. kosztów produktów zużytych do jego przygotowania.
 3. Uczniowie korzystający z dopłat Centrum Usług Społecznych w Kluczach rozliczani są na odrębnych zasadach.
 4. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele szkoły na zasadach pełnej odpłatności pokrywającej koszt zużytych produktów oraz koszty związane z przygotowaniem i wydaniem posiłku (zgodnie z kalkulacją cenową obowiązującą w danym roku kalendarzowym) – 11,30 zł.
 5. W szczególnych przypadkach dyrektor na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego może zwrócić się do CUS o przyznanie pomocy uczniom wymagającym wsparcia w formie gorącego posiłku.
 6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący.
 7. Stołówka Szkoły Podstawowej w Kluczach przygotowuje posiłki cateringowe dla:
  • Szkoły Podstawowej w Rodakach,
  • Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku (uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkolne)
 8. Posiłki na stołówce wydawane są w godzinach:
 • dla uczniów szkoły podstawowej od 11.25 – 11.40, 12.25 – 12.40,  13.25 – 13.40
 • catering dla pozostałych placówek od 10.30
 1. Liczbę posiłków cateringowych na dany dzień należy zgłosić do godz. 13.00 dnia poprzedniego.
 2. Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry od 10-ego do 20-ego na miesiąc następny
  w godz. 7.30 – 8.30 oraz 13.30 – 14.45.
 3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole możliwe jest dokonanie odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole (w razie choroby). Wycieczki zbiorowe tydzień wcześniej.
 4. Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia kwota nie jest zwracana.
 5. Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie zostają skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. W razie odpisów w danym miesiącu uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy mogą je wykorzystać zaraz na początku nowego miesiąca lub dostać zwrot pieniędzy.
 6. Kuchnia nie wydaje posiłków na zewnątrz.