Narysujmy biologię  – poznajemy biologię za pomocą notatek wizualnych

Nazwa innowacji: Narysujmy biologię  – poznajemy biologię za pomocą notatek wizualnych.

Imię i nazwisko autora: Joanna Bokalska-Rajba

Imię i nazwisko osób/osoby wdrażających innowację: Joanna Bokalska-Rajba

Osoby objęte działaniami grupa zainteresowanych uczniów z klas 5-8, grupa uczniów z klasy 8c, na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych

Czas realizacji innowacji: wrzesień 2022- styczeń 2023

 

Cele innowacji pedagogicznej:

Zapoznanie uczniów w wiedzą na temat elementów notatki wizualnej, ćwiczenia praktyczne w doskonaleniu tworzenia notatek, klasyfikacja treści za pomocą krótkich opisów, ikon czy obrazów i rysunków.

Motywowanie uczniów do bycia kreatywnym, innowacyjnym, samodzielnym i odpowiedzialnym w organizowaniu procesu uczenia się.

Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający nauczaniu i uczeniu się, w taki sposób, by wykorzystać te umiejętności do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. – Inspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, sposobów uczenia się.

Cele szczegółowe:

poprawa koncentracji na lekcjach,

zaangażowania uczniów na lekcjach, co może się przełożyć na poprawę wyników szkolnych,

ułatwienie rozumienia i zapamiętania treści lekcji,

przygotowanie uczniów do samodzielności w tworzeniu notatek,

poprawa estetyki notatek uczniowskich, zeszytów szkolnych,

kształtowanie u uczniów kreatywności, wiary w siebie, swoje możliwości,

uatrakcyjnienie procesu kształcenia,

doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania.

Efekty innowacji pedagogicznej:

poznanie i stosowanie zasad tworzenia notatek,

rysowania prostych postaci, emocji, strzałek, boksów, kontenerów, chmurek, ramek, mapa myśli,

wytworzenie własnego banku ikon,

efektywnego rozłożenia notatki w zeszycie,

tworzenia notatki z lekcji

dla uczniów uzdolnionych – prezentacji wizualnych, rysunków z „okienkami”, rysunków biologicznych.

Utrwalenie zagadnień biologicznych