KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA na półmetku…

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA na półmetku…

 

„Kluczewska era komputera” to projekt grantowy realizowany  przez Gminę Klucze. Celem projektu jest podniesienie  kompetencji cyfrowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu Gminy Klucze.

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu grantowego „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”. Działanie jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Grant w wysokości 139 930,00 złotych przyznany został przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości  w Sandomierzu w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich i Babiogórskim Stowarzyszeniem Zielona Linia w Stryszawie.

Szkolenia, które odbywają się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach obejmują następujące moduły: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci dla wszystkich.

Ze szkoleń skorzystały już 132 osoby nabywając nowe kompetencje  dotyczące korzystania z internetu oraz e-usług. Nabyte umiejętności zostaną wykorzystane przez uczestników zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Uczestnicy szkoleń deklarują również intensywniejsze zaangażowanie się w działania na rzecz rozwoju gminy poprzez min. zwiększenie udziału w życiu społecznym z wykorzystaniem usług cyfrowych i rynku internetowego oraz korzystanie z różnorodnych usług i komunikacji elektronicznej.

Ponadto, na zakupionym w ramach projektu sprzęcie będzie realizowane podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Klucze, zarówno dla pracowników w szkołach jak i nieformalnych grup. Jako wartość dodana po realizacji projektu – Gmina będzie dysponować wyszkolonymi instruktorami na swoim terenie, gotowymi scenariuszami szkoleń do wykorzystania w przyszłości oraz odpowiednim sprzętem komputerowym.

loga_ue_rp_gk kluczewska era komputera

 

1

2