Kompetencje kluczowe w nauczaniu języków obcych

Kompetencje kluczowe w nauczaniu języków obcych

Lekcje języka obcego przygotowują uczniów do sprawnego komunikowania się w różnych sytuacjach. Skuteczność komunikacji zależy nie tylko od opanowania ważnych sprawności językowych, ale także wielu umiejętności przekrojowych, niezbędnych do prawidłowej interakcji, współpracy czy też kontroli emocji. Nazywane są one umiejętnościami kluczowymi ze względu na swoje znaczenie i przydatność nie tylko w szkole, ale również w życiu zawodowym i prywatnym. Coraz częściej dotychczasowy podział na cztery sprawności językowe zastępowany jest podziałem na sześć językowych aktywności komunikacyjnych:

  • recepcja ustna
  • produkcja ustna ciągła lub w interakcji
  • recepcja pisemna
  • produkcja pisemna
  • mediacja
  • komunikacja niewerbalna

Wszystkie one łączą się z dwiema zasadniczymi kompetencjami kluczowymi, a mianowicie:

  • porozumiewaniem się w języku ojczystym, czyli zdolnością wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie oraz językową interakcją w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych
  • porozumiewaniem się w językach obcych, które obejmuje – oprócz głównych sprawności – mediację i rozumienie różnic kulturowych.

(źródło: „Łączenie kompetencji kluczowych i produktywnych w języku obcym” dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek)

 

Wykorzystanie dramy i elementów teatru w nauce języków obcych

Drama wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka, ekspresję aktorską oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy, wzbogaca słownictwo uczniów, umożliwia prowadzenie ćwiczeń językowych. Przygotowanie przedstawienia teatralnego staje się dla ucznia doskonałą okazją do rozwoju posiadanych umiejętności językowych w formie zabawy. Dzieci uczestniczące w tych zajęciach zachowują się całkiem inaczej niż podczas zwykłych zajęć lekcyjnych. Stają się bardziej otwarte, często spontanicznie podejmują wypowiedzi w języku obcym.

Próby teatralne stwarzają uczniom możliwość rozwoju sprawności czytania w zakresie doskonalenia umiejętności związanych z interpretacją czytanego komunikatu, wpływają  na sprawność rozumienia ze słuchu, ale przede wszystkim na sprawność mówienia. Jest to też doskonała okazja do rozwijania umiejętności współpracy w zespole. Kształtuje się również u uczniów poczucie odpowiedzialności za efekty działania zespołu. Praca nad formą teatralną wpływa na ich poczucia estetyki i piękna. Przygotowanie teatru w języku angielskim staje się okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych oraz pogłębia świadomość kulturową.

Opracowanie: Aneta Miszczyńska

[Not a valid template]