ERASMUS, Sycylia, SP Klucze 2022

„Democracy begins at home” ERASMUS PLUS spotkanie szkół partnerskich na Sycylii, Włochy

„Democracy begins at home” ERASMUS PLUS

spotkanie szkół partnerskich na Sycylii, Włochy

 

Z pamiętnika podróży….

 

Nasza podróż na Sycylię w ramach projektu Erasmus Plus „Democracy Begins at Home” rozpoczęła się 27 maja 2022 r. W spotkaniu projektowym uczestniczyło pięć państw, Polska, Portugalia, Grecja, Turcja i Włochy. Mimo późnego przyjazdu i zmęczenia, zdążyliśmy się poznać z uczestnikami z Portugalii i Grecji.

Następny dzień to wizyta we włoskiej szkole, w której odbyła się uroczysta ceremonia powitania wszystkich państw. I to właśnie tutaj miała początek nasza integracja z przedstawicielami innych nacji. Przedstawialiśmy się nawzajem i prezentowaliśmy nasze kraje, a także zostaliśmy oprowadzeni po kilku urokliwych włoskich szkołach. W ciągu dnia udaliśmy się też na spacer po mieście Comiso w którym mieszkaliśmy. Podczas kolacji mieliśmy okazję poznać się z Włochami i ich jakże optymistycznym charakterem.

Niedziela obfitowała w piękne widoki, gdyż udaliśmy się całą grupą do Taorminy, w celach kulturowych i oczywiście integracyjnych. Urzekły nas piękne ulice miasta. Dowiedzieliśmy się dużo na temat greckiego teatru znajdującego się na wzgórzu, z którego widać było bezkresne morze i pomniejsze miejscowości czy miasta oraz… wulkan Etna. Zwiedziliśmy najważniejsze miejsca w mieście. Mieliśmy okazję zjeść pyszny posiłek w restauracji, z której rozpościerał się cudowny widok na wody sycylijskie i dużą część miasta. Dzień był bardzo wyczerpujący, ale wrażenia niezapomniane.

Poniedziałek był jednym z najważniejszych dni pod kątem integracji między reprezentantami różnych krajów. Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji systemów politycznych naszych państw, po czym przeszliśmy do warsztatów. Pracowaliśmy w grupach składających się z członków każdego kraju. Celem było zaprojektowanie własnej partii politycznej oraz jej programu. Większość grup poruszyła temat równości między ludźmi i moja grupa również. Dla naszej partii nie istniały słowa „lepszy” czy „gorszy”, tylko „równy”.  Następnie wybieraliśmy liderów naszych ugrupowań i projektowaliśmy logo naszej partii. Reprezentantką grupy, w której byłem została Defne Su, obywatelka Turcji. Naszym zadaniem było również napisanie przemówienia lidera. Po południu, po odpoczynku i lunchu, pojechaliśmy do przepięknego, barokowego miasta Modica, które w XVII wieku zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Poznaliśmy historię tego miejsca, produkcję słynnych smakołyków, ale też zasmakowaliśmy samej czekolady, którą nie tylko jedliśmy, ale też piliśmy. Otrzymaliśmy w podarku paczkę różnych słodkości, a potem spacerowaliśmy uroczymi uliczkami. Dzień był pełen wrażeń. Na koniec dnia jeszcze próbowaliśmy różnych rodzajów pizzy, która jest we Włoszech wszechobecna. Najedzeni i zmęczeni poszliśmy spać, aby nabrać sił na kolejny dzień.

Wtorek był bardzo eleganckim dniem. Po pojawieniu się w szkole mieliśmy jeszcze chwilę na przygotowanie przemówienia, którego nie zdążyliśmy zaprezentować poprzedniego dnia. Każdy kandydat miał za zadanie osobiście je wygłosić. Po czym miały miejsce wybory. Głosowaliśmy na reprezentantów poszczególnych partii. W trakcie przerwy, a już po demokratycznych wyborach miał miejsce flashmob. Tańczyliśmy do bardzo motywującej i energicznej piosenki „Hall od Fame” zespołu The Script. Bawiliśmy się też przy wielu innych utworach, co na pewno wszystkich bardzo pobudziło, ale i zmęczyło. Następnie udaliśmy się do zamku „Biscari”, w którym przywitał nas burmistrz miasta Comiso. Poznaliśmy historię tego zamku i zamieszkującej w niej  rodziny. Po zwiedzaniu udaliśmy się na lunch, który odbył się we wschodniej części zamku, sam budynek to bardzo monumentalny obiekt i jeden z ważniejszych symboli miasta. Nie była ta jednak ostatnia atrakcja przewidziana na ten dzień, ponieważ wieczorem po odpoczynku pojechaliśmy do „Scornavacche” na pożegnalną, uroczystą kolację. Ponownie mogliśmy wspólnie potańczyć, porozmawiać i pośmiać się. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy.

Środa to ostatni dzień, w którym spotkaliśmy kolegów z Włoch. To również dzień, w którym poznaliśmy wyniki głosowania, były bardzo wyrównane. Przede wszystkim jednak to czas pożegnania, łez i podziękowań. Wspólnie z włoskim nauczycielem tańca nauczyliśmy się tradycyjnego, sycylijskiego tańca „Tarantella Siciliana”. Bardzo pozytywny i energiczny. Bawiliśmy się wyśmienicie, próbując kuchni sycylijskiej. Dzień był pełen wzruszeń.

Czwartek to dzień powrotu. Wspólnie z uczestniczkami z Portugalii oraz kolegami z Grecji udaliśmy się na lotnisko. Tam przyszło nam czekać na lot bardzo długo, lecz w końcu dotarliśmy do domu, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi.

Podróż na Sycylię nauczyła nas wiele. Było to fascynujące i piękne doświadczenie. Spotkanie tylu ciekawych, różnych osób z innych państw jest bardzo ekscytujące i sprawia radość. Mieliśmy możliwość poznania innej kultury, a dzięki wzajemnej konwersacji odnajdywaliśmy podobieństwa i różnice między sobą. Chętnie braliśmy udział w zabawach integracyjnych, a okazji do rozmów nie brakowało, dzięki czemu mogliśmy szlifować swój angielski. Podczas wyjazdu nauczyliśmy się dużo o demokracji, innych państwach oraz pogłębialiśmy poczucie własnej wartości. Mnie osobiście pobyt na Sycylii otworzył również drogę do nowych przyjaźni, które mam nadzieję, będą trwać lata.

Igor Pazera, kl. 8b

 

Our trip to Sicily as part of the Erasmus Plus project „Democracy Begins at Home” began on May 27, 2022. Five countries participated in the project, Poland, Portugal, Greece, Turkey and Italy. Despite late arrival and exhaustion, we managed to meet participants from Portugal and Greece.

The next day was a visit of an Italian school where a ceremonial welcome for all countries took place.  And this is where our integration with representatives of other nations began. We introduced our countries and were shown around some charming Italian schools. After that we went for a walk around the town of Comiso where we were staying. During dinner, we had the opportunity to meet Italians and their optimistic nature.

Sunday was full of beautiful views, as the whole group went to Taormina for cultural and, of course, integration purposes. We were enchanted by the beautiful streets of the city. We learned a lot about the Greek theater located on the hill, from which you could see the endless sea and smaller towns cities and Volcano Etna. We visited the most important places in the city. We had the opportunity to eat a delicious meal in a restaurant with a wonderful view of the Sicilian waters and a large part of the city. The day was exhausting, but the impressions were unforgettable.

Monday was one of the most important days in terms of integration between representatives of various countries. We started the meeting with a presentation of the political systems of our countries, and then moved on to the workshop. We worked in groups made up of members of each country. The goal was to design our political party and its program. Most of the groups raised the topic of equality between people, and so did my group. For our party, the words „better” or „worse” did not exist, only „equal”. Then we selected the leaders of our parties and designed the logo of our party. Defne Su, a Turkish citizen, became the representative of the group I was in. Our task was also to write the leader’s speech. In the afternoon, after a rest and lunch, we went to the beautiful baroque town of Modica, which was destroyed in the 17th century by an earthquake. We learned the history of this place, the production of famous delicacies, but we also tasted the chocolate itself, which we not only ate but also drank. We received a gift box of various sweets, and then we walked along the charming streets. The day was full of excitement. At the end of the day we tried different types of pizza, which is well known in Italy. Fed and tired, we went to sleep to regain strength for the next day.

Tuesday was a very elegant day. After arriving at school, we had a moment to prepare a speech, which we did not manage to deliver the day before. Each candidate was to speak them personally. Then the elections took place. We voted for the representatives of individual parties. During the break, and after the democratic elections, a flashmob took place. We danced to the very motivating and energetic song „Hall of Fame” by The Script. We also had a lot of fun with many other songs, which surely stimulated everyone, but also made them tired. Then we went to the castle „Biscari”, where we were welcomed by the mayor of Comiso. We got to know the history of this castle and its family. After the sightseeing, we went to lunch, which took place in the eastern part of the castle, the building itself is a very monumental object and one of the most important symbols of the city. However, it was not the last attraction planned for this day, because in the evening, after the rest, we went to „Scornavacche” for a farewell gala dinner. We could dance together again, talk and laugh together. However, all good things come to an end quickly.

Wednesday is the last day when we met our colleagues from Italy. It was also the day when we got to know the voting results were very equal. Most of all, however, it is a time of farewell, tears and thanks. Together with an Italian dance teacher, we learned the traditional Sicilian dance „Tarantella Siciliana”. Very positive and energetic. We had a great time trying the Sicilian food. The day was full of emotions.

Thursday is the day of return. Together with participants from Portugal and friends from Greece, we went to the airport. There we had to wait a long time for the flight, but finally we got home, tired but very happy.

The trip to Sicily has taught us a lot. It was a fascinating and beautiful experience. Meeting so many interesting, different people from other countries is very exciting and fun. We had the opportunity to get to know another culture, and thanks to mutual conversation, we found similarities and differences between each other. We were eager to take part in integration games, and there were many opportunities for talks, so we could improve our English.  During the trip, we learned a lot about democracy, other countries and deepened our self-esteem. For me personally, my stay in Sicily also opened the way to new friendships that I hope will last for years.

Igor Pazera, kl.8b

 

27 maja ośmioosobową grupą udaliśmy się do Włoszech. Spędziliśmy tam naprawdę ciekawy tydzień, poznaliśmy dużo osób z różnych krajów takich jak Grecja, Portugalia oraz Turcja. W pierwszy dzień zaprezentowaliśmy naszą szkołę, oraz zapoznaliśmy się bliżej z resztą uczestników, natomiast kolejnego dnia odwiedziliśmy miasto Taormina gdzie między innymi zwiedziliśmy teatr grecki. Przez kolejne dni odbywały się głównie warsztaty grupowe, w każdej grupie były osoby z różnych krajów. Głównym tematem była demokracja, a każda grupa musiała stworzyć swoją partię, którą musieliśmy później zaprezentować. Na koniec odbyły się wybory, gdzie każdy mógł zagłosować na wybraną partię. Dzięki wycieczce mogliśmy bardziej rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Natasza Olesiak,  kl 8c

 

The 27th of May, we went to Italy with a group of eight people. We spent a really interesting week there, and we met a lot of people from different countries such as Greece,  Portugal and Turkey. On the first day we presented our school and we made friends with everybody, while the next day we visited the city of Taormina and, among other things, we visited the Greek theater. During the following days there were group workshops, and in each group there were people from different countries. The main theme was democracy, and each group had to create their own party, which we had to present later. At the end, there was an election, where everyone could vote for the party of their choice. Thanks to the trip, we were also able to develop our English skills more.

Natasza Olesiak,  kl 8c

 

W dniu 27.05.2022 odbyliśmy wyjazd ośmioosobową grupą do Włoch z programu Erasmus+ ,,Democracy Begins At Home”,który trwał do 02.06.2022r. W programie uczestniczyli także uczniowie z Grecji, Turcji, Portugali i Włoch. Wyjazd był wielkim przeżyciem, poznaliśmy wiele wspaniałych ludzi z tych właśnie krajów, dalej utrzymujemy z nimi kontakt. W pierwsze dni przedstawialiśmy naszą

szkołę i poznawaliśmy lepiej naszych zagranicznych kolegów oraz zwiedzaliśmy włoskie miasta takie jak Comiso, Acate. Zwiedziliśmy także Grecki Teatr w miejscowości Taormina i fabrykę czekolady w mieście Modica.Od poniedziałku zaczęły się prace w grupach, w każdej z grup były osoby z innych krajów. Musieliśmy wymyślić swoją partie polityczna, jej główny cel i stworzyć logo. Głównych tematem była demokracja i równość ludzi. Później wykonaliśmy demokratycznego wyboru poprzez głosy na najlepszą partie którą przedstawiał reprezentant grupy.

Projekt był bardzo ciekawy i dobrze, że nasza szkoła organizuje takie wyjazdy.

Maksymilian Sołtysik,  kl 8a

 

On May 27, 2022 we went to Italy to the Erasmus + program called „Democracy Begins At Home”,

which lasted until June 2, 2022. Students from Greece, Turkey, Portugal and Italy also participated in the program. The trip was a great experience, we met many wonderful people from these countries and we are still in touch with them. In the first days we introduced ours school and got to know our foreign friends better. Then we visited Italian cities such as Comiso, Acate. We also visited the Greek Theater in Taormina and the chocolate factory in Modica. The work in the groups started on Monday, in each group there were people from other countries. We had to come up with our political party, its main goal and create a logo. The main theme was democracy and human equality. Then we made a democratic election by voting for the best party which was presented by 1 person. I really enjoyed the trip, it was very interesting and it is good that there are such trips.

Maksymilian Sołtysik,  kl 8a

 

W wyjeździe Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kluchach reprezentowało  8 uczniów:

Zuznna Gieszczyk, Ola Wierciak, Natasza Olesiak, Igor Pazera, Maksymilian Sołtysik oraz Bartosz Rolka.

Opiekunami projektu są: Aneta Miszczyńska oraz Mariola Wrońska

[Not a valid template]