Klucze do sukcesu

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych uczniów naszej szkoły  oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

Zakres projektu obejmuje: Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym: doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze – doposażenie pracowni informatycznych.