KONKURS NA NADANIE NOWEJ NAZWY ULICY XXX-LECIA PRL W KLUCZACH

Wójt Gminy Klucze ogłasza konkurs na nadanie nowej nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Kluczach

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NADANIE NOWEJ NAZWY ULICY XXX-LECIA PRL W KLUCZACH

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na nową nazwę ulicy XXX-lecia PRL w Kluczach jest Wójt Gminy Klucze.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Kluczach.

 

 • 2

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach     i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach.

 

 • 3

WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 3 kwietnia i trwa do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
 3. Zgłoszenie do konkursu propozycji nazwy ulicy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 5. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy ulicy wraz z krótkim uzasadnieniem.
 6. W konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia na załączonym formularzu zawierającym dane osobowe ucznia oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie.
 7. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kluczach lub w sekretariacie Gimnazjum w Kluczach do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

 

 • 4

NAZWA ULICY

 1. Propozycja nowej nazwy powinna odnosić się do konkretnej cechy jaką wyróżnia się ulica.
 2. Ulica może nosić imię patrona. Za patrona nie można wybrać osoby żyjącej, zmarłej niedawno (do 3 lat) lub kontrowersyjnej.
 3. Nazwa nie może być trudna w codziennym użyciu, ośmieszająca, poniżająca, wielowyrazowa lub stanowiąca wyrażenie obce.

 

 • 5

WYNIKI KONKURSU

 1. Nazwa ulicy zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Klucze.
 2. Wybrana przez Komisję zwycięska nazwa będzie skierowana do dalszych konsultacji z mieszkańcami ul. XXX-lecia PRL w celu jej akceptacji.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Gminy Klucze.
 4. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę rzeczową. O terminie i miejscu odebrania nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem szkoły.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 2. Z chwilą przekazania propozycji nazwy ulicy, autor przenosi na Gminę Klucze wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nazwy.

 

INFORMACJA

W dniu 1 czerwca 2016 r. ogłoszona została ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), która stanowi, że właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zobowiązany jest zmienić m. in. nazwy ulic upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny system totalitarny, bądź propagujące taki system w inny sposób.

 

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na nazwę ulicy