Logorytmika – słowa, dźwięk i ruch

Logorytmika – słowa, dźwięk i ruch

Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację: Anna Konieczniak

Czas realizacji innowacji: styczeń 2021 – maj 2021

 Cele innowacji pedagogicznej:

Celem głównym zajęć jest stymulowanie rozwoju językowego, słuchowego i ruchowego uczniów.

Cele szczegółowe:

 • profilaktyka zaburzeń mowy i języka, 
 • wspomaganie nabywania umiejętności językowych, 
 • stymulowanie pola słuchowego, 
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków, 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 
 • rozpoznawanie, wyrażanie i rozumienie uczuć własnych i cudzych

 Opis innowacji:

 1. Zajęcia integrujące grupę:

Ustalenie zasad pracy w grupie, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji w grupie.

 1. Cześć właściwa:

Zajęcia dla dzieci realizowane będą na podstawie programu multimedialnego LOGOPEDIA PRO. Elementy innowacji wdrażane będą w czasie lekcji. Prowadzona będzie także 1 godz. dodatkowa jeden raz w tygodniu.

W trakcie zajęć realizowane będą: ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia słowno-muzyczne, ćwiczenia relaksacyjne – biblioterapia.

III. Podsumowanie zajęć.

Stworzenie galerii zdjęć i artykułów na stronie internetowej. Poprowadzenie zabaw logorytmicznych przez uczniów klasy trzeciej dla klas pierwszych.

Innowacja obejmuje ćwiczenia wielosekwencyjne:

 • rozwijające mowę i komunikację
 • stymulujące rozwój uwagi słuchowej i wzrokowej, poprzez szybkie reakcje na bodziec
 • kształtujące poczucie rytmu
 • rozwijające czucie ciała w przestrzeni
 • doskonalące koordynację słuchowo – ruchową
 • rozwijające motorykę dużą i małą
 • usprawniające planowanie ruchu
 • zawierające rozgrzewki artykulacyjne
 • uczące słuchania, zapamiętywania i rozumienia

 Sposoby ewaluacji:

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły galerii zdjęć i artykułów z realizacji innowacji. Poprowadzenie zabaw logorytmicznych przez uczniów klasy trzeciej dla klas pierwszych.

 

 

Logorytmika-słowa, dźwięk i ruch – zajęcia w 3b – artykuł 2

„Logorytmika – słowa, dźwięk i ruch”  – artykuł 1