OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/19

Zapraszamy do zapoznania się z

OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH

na rok szkolny 2018/19

 

KLASA SPORTOWA – oferta skierowana dla uczniów klas czwartych 

Czytaj więcej

Oferta skierowana jest do uczniów klas czwartych (dziewcząt i chłopców) uzdolnionych sportowo i lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i talenty. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań. Mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, kształtują postawy prozdrowotne i proekologiczne. W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej. Proponujemy klasę podzieloną na 2 profile: pływanie (dziewczęta) i piłka nożna ( chłopcy).

  • W klasach wyższych możliwość łączenia profili (języki obce)
  • Ratownictwo wodne – przygotowanie do kursu na młodszego ratownika WOPR

Zasady rekrutacji:

  • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi i zaświadczeniem lekarza
  • pisemna deklaracja rodziców lub prawnych opiekunów
  • pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej

*wyniki specjalistycznych badań lekarskich należy dostarczyć do sekretariatu szkoły

GRUPA DSD – oferta skierowana dla uczniów klas piątych

Czytaj więcej

Oferta skierowana do uczniów klas piątych.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego  Urzędu Administracji Niemiec RFN i krajów związkowych.  Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997.

 

  • Realizacja programu DSD

Program DSD realizowany jest w szkołach ( do tej pory były to licea i gimnazja), które po spełnieniu  określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego  przygotowują  uczniów do egzaminu.

Gimnazjaliści ( w przyszłości uczniowie szkoły podstawowej) zdają DSD I na poziomie A2/ B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie B2/ C1.

 

  • Jak wygląda egzamin DSD ?

 

Egzamin DSD składa się z czterech części: Komunikacji pisemnej, komunikacji ustnej, rozumienia z czytania i rozumienia ze słuchu.  Są  one  oceniane równoważnie, co znaczy, że za każdą część zdobyć można 25%  wszystkich punktów. Uczniowie nie ponoszą  żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.

 

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec ( również w Gimnazjum w Kluczach ), a  przystąpić  do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

Dyplom DSD II jest  świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnej do podjęcia studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych i zwalnia  obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego.

Dyplom może być również  przydatny studentom polskich uczelni, którzy ubiegać się będą o stypendium w Niemczech.

 

W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących  do egzaminu DSD wyróżniający się uczniowie mają możliwość skorzystania z wakacyjnych kursów językowych w Niemczech.

ROZSZERZONY JĘZYK ANGIELSKI – oferta skierowana dla uczniów klas szóstych i siódmych

Czytaj więcej

  • Oferta edukacyjna dla uczniów klas szóstych

 Grupa międzyoddziałowa z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego

Oferta skierowana jest do uczniów o wysokich kompetencjach językowych, chcących rozwijać swoje zainteresowania w zakresie nauki języka oraz poszerzania wiedzy o krajach anglojęzycznych.

 

Wprowadzenie rozszerzonego języka angielskiego przewiduje dodatkowe 2 godziny  w tygodniu w klasach VI, VII oraz VIII.

Nauka języka prowadzona będzie w wymiarze 5 godzin tygodniowo: 3 godziny obowiązkowych zajęć przeznaczonych  na realizację podstawy programowej, dodatkowe 2 godziny na dodatkowy język angielski, które obejmować będą zagadnienia z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz rozwijać wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz czytanie. Szczególny nacisk będzie położony na umiejętności komunikacyjne w języku obcym.

Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą mieli możliwość pogłębiania wiedzy i  rozwijania swoich zainteresowań dzięki różnorakim metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Istotnym elementem będzie stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania swoich umiejętności językowych.

Dla uczniów realizujących dodatkowe lekcje przewiduje się dodatkowe formy nauki języka: zajęcia z „Native Speakers”, warsztaty z wolontariuszami anglojęzycznymi, wyjazdy na obozy językowe w kraju i za granicą, współpraca ze szkołami z różnych krajów europejskich oraz realizowanie projektów międzynarodowych.

 

  • Oferta edukacyjna dla uczniów klas siódmych

 Grupa międzyoddziałowa realizująca innowację  z języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo (3 godziny podstawa programowa i 2 godziny innowacja). Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na zebraniu z rodzicami.

DRUGI JĘZYK OBCY DO WYBORU – oferta skierowana dla uczniów klas siódmych

Czytaj więcej

DRUGI JĘZYK OBCY w klasach siódmych

 Od klasy VII uczniowie będą uczyć się obowiązkowo drugiego języka obcego. Język angielski jest nadal językiem obowiązkowym, natomiast drugi język obcy będzie do wyboru. Proponujemy język niemiecki lub rosyjski.