KONKURSY

Rok szkolny 2021/2022


„Etykiety energetyczne w służbie ratowania planety”

Co trzeba zrobić? Nagrać film promujący nowy system etykiet energetycznych oraz energooszczędnego użytkowania urządzeń AGD, RTV i IT, w formie reklamy, o długości do 3 minut. Technika dowolna, tutaj ogranicza Was tylko kreatywność!

Czytaj więcej
 

Nagrania powinny mieć format MP4 oraz minimalną rozdzielczość 1080×1920. Filmik powinien posiadać czołówkę (tytuł i nazwiska twórców). Należy także podać tytuły i nazwiska autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w filmie.

Regulamin: https://www.ibe.edu.pl/images/Regulamin_konkursu_Etykiety_energetyczne_w_s%C5%82u%C5%BCbie_ratowania_planety_1.pdf

Oświadczenie: https://www.ibe.edu.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_do_RK_O%C5%9AWIADCZENIA.pdf

Data

zgłoszenia

Data

konkursu

16.05.2022r. 24.05.2022r.

Opiekun: Marta Sorbian


„I GMINNY TYDZIEŃ ARTYSTYCZNO-SPORTOWY”

Drodzy uczniowie klas I – VIII. Gorąco zapraszamy do udziału w „I GMINNYM TYGODNIU ARTYSTYCZNO-SPORTOWYM”. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Parki Krajobrazowe w Unii Europejskiej“.

Czytaj więcej
 

Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej. Oto wymogi:

 • Praca plastyczna powinna posiadać metryczkę zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły oraz klasę. Wyżej wymienione informacje należy umieścić na odwrocie pracy
 • Technika wykonania jest dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, wydzieranka itp.
 • W konkursie biorą udział wyłącznie jednowymiarowe prace plastyczne w formacie A3.

Prace należy dostarczyć do p. Sylwii Pilarczyk do 20 maja 2022 (piątek) do 1000. Tego samego zostaną one ocenione w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8. Trzy najlepsze prace (po jednej z każdej kategorii) zostaną przekazane do kolejnego etapu.

Terminy:

20.05.2022 – etap szkolny

7.06.2022 – etap Gminny

10.06.2022 – wręczenie nagród

Opiekun: Sylwia Pilarczyk

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa w części językowej I Gminnego Tygodnia Artystyczno-Sportowego jest przesłanie kart zgłoszenia i zgód na przetwarzanie danych osobowych uczestników na adres mail: gtas2022@o2.pl z dopiskiem: I GT Artystyczno-Sportowy, nazwa szkoły. Wszystkie dokumenty muszą zostać wysłane w załączniku do jednej wiadomości.
 • Do części językowej I Gminnego Tygodnia Artystyczno-Sportowego można zgłosić maksymalnie 2 osoby ze każdej szkoły z klas VI-VIII

Zgłoszenie wypełnia nauczyciel-opiekun.

 • Prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszenia – organizator nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki wynikające z nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia większej liczby uczestników.
 1. Cele Konkursu

 Głównym celem Konkursu jest:

 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych.
 • Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 • Podniesienie samooceny uczniów.
 • Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału

a) Konkurs posiada formę zadań zamkniętych i testowych sprawdzających stopień opanowania materiału przewidzianego programem nauczania języka angielskiego w klasach 6– 8 szkoły podstawowej.

 1. Przebieg konkursu. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10.00 dnia 09.06.2022 w Szkole Podstawowej w Rodakach.

a) Konkurs składa się z jednego etapu.

b) Konkurs trwa 90 minut.

c) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

d) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego.

e) Prace pisemne uczniów będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli języka angielskiego.

f) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

Opiekun: Danuta Majcherkiewicz


„Bohaterowie naszych czasów”

Drodzy uczniowie klas IV – VIII. Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Bohaterowie naszych czasów”.

Tematem konkursu jest napisanie w dowolnej formie literackiej opowiadania, eseju, wywiadu, listu etc., pokazującego postawę godną do naśladowania, której przykładem jest brat św. Jana Pawła II – dr Edmund Wojtyła, lekarz, społecznik, chętnie poświęcający się dla innych, który zmarł tragicznie wskutek zarażenia się od młodej pacjentki szkarlatyną.

Czytaj więcej
 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie Konkurs – Bohaterowie naszych czasów – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II (idmjp2.pl)

Prace należy przesłać do p. Sylwii Pilarczyk do 16 maja 2022 na mail pilarczyk.sylwia.sp@gmail.com


I Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Plastyczny „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem…”

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Plastycznym pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem…” Maria Konopnicka

Czytaj więcej
              

dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu olkuskiego.                

Warunki powiatowego konkursu plastycznego:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu olkuskiego,
 • konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
 1. a) do lat 6 w godz.9:15-10:15;
 2. b) 7-10 lat w godz. 10:45-11:45
 3. c) 11-14 lat w godz.12:15-13:15
 • uczestnicy po wysłuchaniu utworu Marii Konopnickiej wykonują pracę plastyczną daną techniką.
 • materiały plastyczne zapewnia organizator konkursu.
 • Każda placówka może zgłosić po jednym uczestniku z poszczególnych grup wiekowych.
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o dostarczenie karty zgłoszeniowej do szkolnego opiekuna konkursu do 18 maja – Pani Agnieszka Szarek sala nr 128
 • eliminacje szkolne odbędą się 20 maja. Uczestnik etapu szkolnego przynosi materiały plastyczne z których będzie wykonywał pracę konkursową.

b)7-10 lat w godz.8:00-9:00

 1. c) 11-14 lat w godz.9:20-10:20

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia:

Opiekun szkolny konkursu: mgr Agnieszka Szarek (agnieszkaszarek7@poczta.fm)

Warunki powiatowego konkursu recytatorskiego:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu olkuskiego,
 • konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

a) do lat 6 w godz.9:15-10:15;

b) 7-10 lat w godz. 10:45-11:45

c) 11-14 lat w godz.12:15-13:15

 • uczestnicy zgłoszeni w kategorii a i b recytują dowolnie wybrany przez siebie wiersz Marii Konopnickiej
 • Uczestnicy zgłoszeni w kategorii c recytują wiersz i fragment Czas występu nie może przekroczyć 6 minut
 • Każda placówka może zgłosić po jednym uczestniku z poszczególnych grup wiekowych.
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o dostarczenie karty zgłoszeniowej do szkolnego opiekuna konkursu do 18 maja– Pani Agnieszka Szarek
 • eliminacje szkolne odbędą się 20 maja
 1. 7-10 lat w godz.11:00 -12:00
 2. 11-14 lat w godz.12:15-13:15

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Opiekun szkolny konkursu: mgr Agnieszka Szarek (agnieszkaszarek7@poczta.fm)


„Czysta Gmina – czysty świat“

Serdecznie zapraszamy do udziału w  konkursie

„Czysta Gmina – czysty świat“

(z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w ramach EKO AKCJI)

Dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Gminy Klucze 

Czytaj więcej
              

Warunki konkursu:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Gminy Klucze,
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie lub dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Marii Dyduch, autorskiej pracy plastycznej o formacie A3 wykonanej techniką: farby plakatowe, akwarela, pastele, kredki ołówkowe, woskowe związanego z tematem konkursu (dbanie o środowisko naturalne oraz sposoby zwalczania zanieczyszczenia i zaśmiecania środowiska) do dnia 20 maja, praca musi być zaopatrzona w metryczkę z danymi ucznia (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły/przedszkola, nazwisko i imię opiekuna wraz z nr telefonu do placówki) przymocowaną na odwrocie pracy
 • każda placówka przystępująca do konkursu może zgłosić prace w poszczególnych kategoriach: przedszkola (6 prac), szkoły klasy 1-3 (6 prac), szkoły klasy 4-8 (8 prac)
 • nagrody dla I-III miejsca zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia
 • eliminacje szkolne odbędą się 18 maja 2022.
 • Warunkiem niezbędnym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. Z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późń. Zm.) oraz zgodę na zamieszczenie ich wizerunku w prasie oraz na str www. Podpis pod regulaminem jest wyrażeniem zgody na udział w konkursie.

Opiekun szkolny konkursu: mgr Maria Dyduch (maria@dyduch.eu)

REGULAMIN


„Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Zapraszamy do udziału w  konkursie tematycznym „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 szkół podstawowych.

Czytaj więcej

Celem Konkursu jest:

1) poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych;

2) rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa;

3) uwrażliwienie uczniów na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne, na przykładzie genealogii rodziny;

4) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów;

5) kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej uczniów;

6) propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej na temat genealogii rodziny ucznia, przedstawionego w formie drzewa genealogicznego rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym.

Projekt edukacyjny powinien być przygotowany przez ucznia w aplikacji dostępnej na stronie cdg.archiwarodzinne.gov.pl w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (dostępnej pod adresem: www.zpe.gov.pl).

Link do regulaminu : LINK

Data zgłoszenia: 04.05.2022r.

Data konkursu: 04.05.2022r.

Opiekun: Agata Janda, agatabanach3@interia.pl


Konkurs na Super Germanistę SP im. Jana Pawła II w Kluczach

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów naszej szkoły

Zasady przeprowadzania konkursu:

Czytaj więcej

 1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
 2. Konkurs ma formę testu leksykalno – gramatycznego w języku niemieckim.
 3. Test  składa się z 3  części:

– odbiór tekstów słuchanych

– odbiór tekstów czytanych

– test leksykalno – gramatyczny

 1. Ocenie podlegać będą:

– poprawność wykonania poszczególnych zadań

Data zgłoszenia: 30.05.2022r.

Data konkursu: 6.06.2022r.

Uczniowie klas VII, VIII

Opiekun: Paweł Feledyk, feledyk@gmail.com


„Filtrujemy dla Bałtyku“

Konkurs polega na wykonaniu kreatywnej rzeźby z plastikowych butelek i innych plastikowych śmieci,
która przedstawia interpretację zdania „Dla czystego Bałtyku”. Następnie należy wykonać 2 zdjęcia samej rzeźby.

Po udokumentowaniu wykonania Zadania Konkursowego tj. rzeźby z plastiku, rzeźbę
należy zgodnie z zasadami segregacji śmieci zutylizować.

Data zgłoszenia: 25.04.2022r.

Data konkursu: 8.05.2022r.

Opiekun: Marta Sorbian


„Warszawa z klasą – wycieczka z Marią“

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu z jednej z niżej wymienionych form:
– pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej,
– pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
– filmu o długości max. 2 minuty.

Czytaj więcej

Motywem przewodnim Zadania powinno być hasło: „Warszawa z klasą” i kontekst Marii Skłodowskiej-
Curie, która urodziła się w Warszawie. Oraz przypadającej na ten rok rocznicy 155 lecia urodzin. Celem
Konkursu jest rozbudzeniu zainteresowania młodych odbiorców stolicą, w kontekście kultury, historii,
sportu i zabawy.

Opiekunowie konkursu: Adriana Nowakowska, Marta Sorbian.


„Ekologiczna dekoracja wiosenna”

Wyniki konkursu: Wyniki konkursu „Ekologiczna ozdoba wiosenna” 

Zadaniem uczestników będzie wykonanie dekoracji wiosennej, o wymiarach: wysokość 20 cm, szerokość 30 cm, głębokość 30 cm. Do budowy dekoracji należy stosować materiały z recyklingu, występujące w przyrodzie, dostępne w domu, materiały ekologiczne, biodegradowalne. Pracę powinien wykonać uczeń samodzielnie.

Czytaj więcej

Termin wykonania prac do 13.04. 2022r.

Uczniowie klas VI-VIII.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 21.04.2022r. Prace oraz kartę zgłoszenia (załącznik 1) należy dostarczyć do p. Joanny Bokalskiej-Rajby. Wyniki będą dostępne na stronie www.zs4olkusz.edupage.org oraz Facebook

Opiekunowie konkursu: Joanna Bokalska-Rajba, Marta Sorbian.

Załącznik do konkursu „Ekologiczna dekoracja wiosenna”


III  Gminny Konkurs „Piosenki  – z uśmiechem“ Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

III  Gminny Konkurs „Piosenki  – z uśmiechem“   Dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowany  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury w Kluczach Tel.32 6428005, 512 274 029

Czytaj więcej

Konkurs adresowany jest do amatorów (solistów i zespołów) wg następujących  kategorii, Kat.I    do 7 lat, Kat.II   od 8 – 11, Kat.III   od 12 – 15, Kat IV   od 16 wzwyż

Termin konkursu: 08.04.2022r. Domu Kultury „Hutnik“ w Jaroszowcu, ul. Leśna 1

Termin zgłoszenia wraz z załącznikami  do szkolnego opiekuna konkursu na do 01 kwietnia 2022 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w linku: https://www.gokklucze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:zapraszamy-do-udzialu-w-iii-gminnym-konkursie-piosenki-z-usmiechem&catid=92&Itemid=284

Opiekun szkolny konkursu: Anna Góźdź: anna.gozdz100@gmail.com


Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czy to bajka, czy nie bajka…W świecie utworów Marii Konopnickiej”

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czy to bajka, czy nie bajka… W świecie utworów Marii Konopnickiej” przeznaczonym dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych z powiatu olkuskiego,  organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

Czytaj więcej

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów, ogłoszonego przez Sejm RP, Roku Marii Konopnickiej. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością Marii Konopnickiej w formacie A3, techniką pasteli olejnych

Każda praca musi być podpisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa i adres szkoły z kodem pocztowym oraz nr telefonu opiekuna prawnego lub nauczyciela

Termin dostarczenia prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 10 maja 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz, mail: renia.zawisz@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU Plastycznego


Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra”

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra” przeznaczonym dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu olkuskiego,  organizowanym z inicjatywy i pod honorowym patronatem Romana Piaśnika –  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Czytaj więcej

Celem konkursu jest podtrzymanie i kultywowanie wśród uczniów górniczych tradycji Ziemi Olkuskiej, przybliżenie lokalnej tożsamości i tradycji związanej z kopalnią ZGH ,,Bolesław” w Bukownie, rozwijanie zdolności artystycznych i estetycznych uczniów oraz uwrażliwienie dzieci na przeszłość i piękno „małej Ojczyzny”

Uczestnicy konkursu inspiracji mogą szukać zwiedzając bezpłatnie Kopalnię Wiedzy o Cynku, ekspozycję PODZIEMNY OLKUSZ oraz poznając usytuowany wokół olkuskiego Rynku Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4:

uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych wykonują pracę plastyczną techniką – pastele olejne

uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych wykonują pracę plastyczną techniką – ołówek i/lub węgiel

uczniowie klas VII – VIII ze szkół podstawowych wykonują pracę w dowolnym programie graficznym. Praca może zostać dostarczona do Biblioteki w formie drukowanej lub w postaci pliku komputerowego (np.: *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp) z oznaczeniem osoby (imię i wiek)

Termin dostarczenia prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 10 maja 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Martyna Smaruj, mail: martynasmaruj1@gmail.com, Renata Zawisz, mail: renia.zawisz@gmail.com

KONKURS PLASTYCZNY Przygody gwarka – Regulamin. Oświadczenie.


„Moja szkoła – mój drugi dom’’

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konkursie Poetyckim im. Anny Piątek dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Powiatu Olkuskiego „Moja szkoła – mój drugi dom’’.

Czytaj więcej

Warunki konkursu:

 • konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII Powiatu Olkuskiego,
 • każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie lub dostarczenie do szkolnego opiekuna konkursu – Pani Anny Konieczniak, jednego autorskiego wiersza związanego z tematem konkursu w trzech egzemplarzach do dnia 18 marca, utwór musi być zaopatrzony w godło (pseudonim),
 • godło należy umieścić także na zaklejonej kopercie; wewnątrz koperty powinna znaleźć się karta zgłoszeniowa (dane ucznia: imię, nazwisko, wiek (klasa), adres szkoły, telefon kontaktowy, e-mail),
 • praca literacka (wiersz) powinna być napisana w języku polskim, wcześniej nie publikowana i nie nagradzana, napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu,
 • do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1),
 • prace zgłoszone do konkursu poetyckiego nie będą zwracane uczestnikom,
 • forma wiersza jest dowolna, każda szkoła może dostarczyć prace trzech uczestników, reprezentantów placówki,
 • eliminacje szkolne odbędą się 18 marca.

Opiekun szkolny konkursu: mgr Anna Konieczniak

KONKURS POETYCKI – Regulamin

(ania.konieczniak1@gmail.com)


„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego“

Wyniki konkursu: Laureaci konkursu tematycznego: „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach (sp-klucze.pl)

Wyniki etapu szkolnego: Konkurs tematyczny „Polskie drogi do niepodległości…: – etap szkolny

Zapraszamy do udziału w  konkursie tematycznym „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego“. Konkurs przeprowadza IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K.
Baczyńskiego w Olkuszu, ul. J. Korczaka 7, 32-300 Olkusz oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski oraz Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław.

Czytaj więcej
 

 Cele konkursu:

1) Rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej;

2) poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach powstania styczniowego;

3) kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstania styczniowego oraz pamięci o losach powstańców;

4) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat osiągnięć uczestników powstania styczniowego;

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;

6) rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;

7) rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

8) promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Finaliści i laureaci konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział i osiągnięty wynik. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Olkuskiego i Wójta Gminy Bolesław.

Konkurs jest dwuetapowy: szkolny i powiatowy.

Zgłoszenia do 15 marca przyjmują p. Agata Janda i p. Marta Myszewska

Agata Janda

agatabanach3@interia.pl

Marta Myszewska

m.myszewska@interia.pl

 


Konkurs na interpretację wiersza

K.K. Baczyńskiego

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w   Konkursie  na interpretację wiersza K.K. Baczyńskiego. Konkurs jest  organizowany przez IV LO w OLkuszu.

Czytaj więcej
 

Zadaniem uczestników jest  napisanie opowiadania inspirowanego interpretacją wiersza  K. K. Baczyńskiego pt. „Rodzicom”. Bohaterem opowiadania musi być K. K. Baczyński;  fabuła nie może zawierać treści  sprzecznych z  biografią poety.   Długość prac nie może przekraczać trzech stron formatu A4 (czcionka 12).

Termin dostarczenia prac do opiekuna 25.03.2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu:

Iwona Boruń, Anna Barczyk, aniaa72@o2.pl


III Powiatowy Muzyczno – Recytatorski Turniej

Językowy „Lingwistyczna Wieża Babel”

Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów szkół podstawowych.

Zasady przeprowadzania konkursu:

Czytaj więcej
 

1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu

2. Konkurs ma formę występu artystycznego w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim.

3.Konkurs składa się z 2 niezależnych od siebie części:

– jedna część to recytacja przygotowanej poezji lub fragmentu prozy w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

– druga część to wykonanie utworu muzycznego w wybranym języku obcym (max. 10 minut)

4. Akceptowane są tylko występy solowe.

5. Uczniowie danej szkoły mogą wybrać rywalizację w obu formach we wszystkich językach, jednak ten sam uczeń nie może prezentować utworów w różnych językach.

6. Szkoły biorące udział w konkursie mogą zgłosić po jednej osobie prezentującej utwór w każdym języku obcym. Z jednej szkoły może być zgłoszonych max. 8 osób – po jednej do każdej formy artystycznej w każdym języku.

7. Ocenie podlegać będą:

– poprawność i płynność językowa

– trudność i dobór repertuaru/tekstu

– wrażenia artystyczne

8. Do dnia 25 marca należy dostarczyć plik z podkładem muzycznym w formacie mp3.

Opiekun szkolny konkursu: Paweł Feledyk, e-mail: feledyk@gmail.com


Konkurs literacko – plastyczno – ekologiczny
„Chrońmy źródła wody”

Wyniki konkursu: Nagroda i wyróżnienie w powiatowym konkursie „Chrońmy źródła wody” 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu
Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
zapraszają do udziału

Czytaj więcej
 
w VI edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego
„Chrońmy źródła wody”
pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
Burmistrza Miasta Bukowno,
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom,
Wójta Gminy Klucze,
Wójta Gminy Bolesław,
Wójta Gminy Trzyciąż.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Powiatu Olkuskiego.

Szczegóły konkursu – kliknij

Metryczka i załączniki do dystrybucji


Konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny

„Chrońmy źródła wody”

Wyniki konkursu: Nagroda i wyróżnienie w powiatowym konkursie „Chrońmy źródła wody” 

Zapraszam do udziału w VI edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Czytaj więcej
    

Cele konkursu: uświadomienie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie zachowań proekologicznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

I grupa wiekowa – uczniowie klas 1-4

II grupa wiekowa – uczniowie klas 5-8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej w formie wierszowanej.

Format pracy plastycznej: A3 jednostronny

Technika dowolna, np. ołówek, pastele, kredka, farby plakatowe, farby olejne, akrylowe, akwarele, wyklejanki, wycinanki, collage, itp.

Prace należy wykonać do 7 marca 2022r.

Finał konkursu odbędzie się 22 marca 2022 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i wszelkie zgody znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY

Zgody oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Anny Ziaja (sala 110), wychowawcy (klasy 1-3), nauczyciela plastyki p. Martyny Smaruj, nauczycieli j. polskiego lub przyrody/biologii (klasy 4-8).

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę.

Opiekun szkolny konkursu: Anna Ziaja


Powiatowy Konkurs Literacki

„Moja wersja zakończenia książki“

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „Moja wersja zakończenia książki“ organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu.

Czytaj więcej
     

Zadaniem uczestników jest napisanie alternatywnego zakończenia lektury „Balladyna“ Juliusza Słowackiego.

Praca konkursowa powinna zawierać tekst autorstwa ucznia w dowolnej formie literackiej, który nie może być krótszy niż 2 strony A4 (czcionka 12 Times New Roman) i dłuższy niż 6 stron. Wypowiedź pisemna nie może być odtwórcza (nie należy cytować oryginału).

Prace należy odpowiednio zakodować pseudonimem lub rysunkiem, do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym oznaczeniem. W środku koperty prosimy o dołączenie karty zgłoszenia.

Termin dostarczenia prac do szkolnego opiekuna konkursu: do 27 lutego 2022r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Anna Barczyk

e-mail: : aniaa72@o2.pl

Regulamin 2022

KARTA ZGŁOSZENIA


„MAŁOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O TEATRZE”

Zapraszamy uczniów do udziału w „Małopolskim Turnieju Wiedzy o Teatrze“ organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu. Starostwo Powiatowe  w Olkuszu oraz Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu.  

Czytaj więcej
                                  

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni zapoznać się z nastepującymi lekturami: Sofokles, Antygona i A. Mickiewicz, II cz. Dziadów.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość:

 • treści i problematyki lektur,
 • historii teatru i dramatu starogreckiego i romantycznego,
 • znajomość pojęć z zakresu teatru współczesnego.

Opiekun szkolny konkursu: Iwona Boruń

e-mail: iwonaborun@interia.pl


Powiatowy Konkurs Czytelniczy

„Najtrudniej być po prostu człowiekiem”

Wyniki konkursu. Etap szkolny:  Etap szkolny Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w XXI edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Najtrudniej być po prostu człowiekiem” organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Filia w Olkuszu oraz naszą szkołę.

Czytaj więcej

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości podanej literatury.

Do etapu szkolnego: M.Musierowicz „Opium w rosole“, M. Szczygielski „Arka czasu“, N. Sparks “Jesienna miłość“

Do etapu powiatowego: wszystkie wymienione i dodatkowo R.J. Palacio „Cudowny chłopak“

Etap szkolny zostanie przeprowadzony na terenie szkół 18 marca 2022r. (na podstawie pytań opracowanych przez organizatorów i dostarczonych do szkół)

Do drugiego etapu przechodzą najwyżej dwie osoby z każdej szkoły. Karty zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do 31 marca 2022r. do Biblioteki Pedagogicznej

Etap międzyszkolny odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 43 w dniu 22 kwietnia 2022r. o godz. 9:00.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Opiekun szkolny konkursu: Renata Zawisz

e-mail: renia.zawisz@gmail.com

Karta zgłoszenia do konkursu czytelniczego

Regulamin konkursu czyteniczego


V Powiatowy Maraton Języka Angielskiego, rok szkolny 2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizator:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Osiek 79B, 32-300 Olkusz, tel./fax (32) 642-70-21.

Czytaj więcej

 1. Osoby odpowiedzialne: 

dyrektor szkoły –   mgr Paweł Czarnota,

koordynatorzy –     mgr Joanna Stanek, mgr Dorota Stachowicz-Mączka, mgr Aleksandra Wojdyła, mgr Anna Jurczyk

 1. Powiatowy Maraton Języka Angielskiego, zwany dalej „Maratonem” adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.
 2. Maraton składa się z 3 części: językowej, muzycznej i plastycznej. Sposób organizacji każdej z nich opisują regulaminy przesłane w osobnych plikach.
 3. TEMAT PRZEWODNI TEGOROCZNEJ EDYCJI BRZMI „WE ARE THE FUTURE”.
 4. Dany uczeń może wziąć udział we wszystkich częściach Maratonu, o ile zezwala na to regulamin poszczególnych części.

Uczestnicy, którzy zajęli 1 miejsce w ubiegłorocznej edycji maratonu, nie mogą wziąć udziału w tej jego części, w której zwyciężyli (np. osoba, która zajęła 1 miejsce w części plastycznej, nie może po raz kolejny wziąć w niej udziału, ale może startować w części muzycznej i / lub językowej).

 1. Cele Maratonu:
 • pobudzanie aktywności intelektualnej i artystycznej uczniów, budzenie wiary w ich siły, umiejętności i talenty;
 • promowanie tolerancji, otwartości, przyjaźni oraz ciekawości świata;
 • tworzenie uczestnikom okazji do zaprezentowania i porównania umiejętności językowych, muzycznych i plastycznych; promowanie nowych talentów oraz aktywności artystycznej wśród uczniów.
 1. Informacje o Maratonie będą się pojawiać na:
 • naszym fanpage na Facebooku https://web.facebook.com/Maraton-J%C4%99zyka-Angielskiego-374538026251628/
 • szkolnej stronie internetowej edupage.org w zakładce: Więcej – Z życia szkoły – Maraton Języka Angielskiego.
 1. Nagrody:
 • W każdej części Maratonu komisja konkursowa przyznaje nagrody laureatom miejsc 1, 2 i 3 oraz trzy wyróżnienia.
 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca otrzymają również Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (dotyczy tylko uczniów z terenu miasta i gminy Olkusz).
 • Wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w Maratonie otrzymają podziękowanie.
 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień, a także odstąpienia od przyznania nagrody.
 • W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, przepada ona na rzecz organizatora.
 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 2. Ze względu na zapisy w Regulaminie Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, nie przyznaje się ex aequo miejsc 1, 2 i 3.

KALENDARIUM MARATONU

L. p. Data / godzina Wydarzenie
1. 06. 04. 2022 r.

godz. 15:00

Część językowa:

koniec przyjmowania kart zgłoszenia.

2. 13. 04. 2022 r.

godz. 15:00

Część muzyczna i plastyczna:

koniec przyjmowania prac plastycznych i  nagrań.

3. 22. 04. 2022 r.

godz. 13:00

Część językowa:

publikacja testu – I etap.

4. 25. 04. 2022 r.

godz. 10:00

Część językowa:

Obrady komisji, sprawdzenie testów z I etapu.

5. 27. 04. 2022 r.

godz. 10:00

Część muzyczna i plastyczna:

Obrady komisji

6. 27. 04. 2022 r.

godz. 17:00

Wszystkie części:

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu.

7. 29. 04. 2022 r.

godz. 11:00

Część językowa:

Publikacja testu – II etap

8. 29. 04. 2022 r.

godz. 12:00

Część językowa:

Początek części ustnej

9. 06. 05. 2022 r.

godz. 15:00

Ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku.
10. 11. 05. 2022 r.

 

W przypadku nauki zdalnej:

godz. 10:00 – 14:00 Odbiór nagród i dyplomów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku (sala nr 9)

W przypadku nauki stacjonarnej:

godz. 10:00 Gala Finałowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku

 1. Przy ustalaniu powyższego terminarza, organizatorzy Maratonu wzięli pod uwagę możliwości organizacyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku – nie ma możliwości ustalenia innych terminów etapów powiatowych.
 2. Zgłoszenie uczestnika / uczestników oznacza akceptację wszystkich zapisów zawartych w regulaminie Maratonu.

Opiekun szkolny konkursu: Aneta Miszczyńska

Pliki do pobrania: 

Część plastyczna

Część muzyczna

Część językowa 


Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „Jeszcze Polska nie zginęła…”

Wyniki konkursu: Nagrody w XIX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim 

Konkurs jest organizowany w 225. rocznicę powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 200. rocznicę śmierci autora pieśni- Józefa Wybickiego

Czytaj więcej

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Patronat Honorowy: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu olkuskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I-quiz historyczny Uczniowie rozwiązują zadania o charakterze historycznym dotyczące problematyki konkursu. Zakres tematyczny obejmuje wydarzenia związane z działalnością Legionów Polskich i sprawą polską w polityce Napoleona Bonapartego; ramy czasowe 1797-1815 (od utworzenia Legionów Polskich we Włoszech do likwidacji Księstwa Warszawskiego).

Kategoria II-plakat z przesłaniem Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu dowolną techniką o tematyce związanej z polskim czynem zbrojnym w latach 1797-1815. Plakat musi zostać opatrzony przesłaniem w formie jednozdaniowego komentarza (np. hasła, sentencji, aforyzmu, epigramatu). Organizator zapewnia przybory malarskie ( można przynieść własne ),w czasie wykonywania pracy wyklucza się możliwość wykorzystania wcześniej przygotowanych projektów.

Kategoria III– dyktando Uczestników obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych wydarzeniami nawiązującymi do tematyki konkursu.

Szkoły mogą wytypować do udziału w konkursie po dwóch uczestników w każdej kategorii. Każda kategoria jest konkurencją indywidualną. Uczeń może wystąpić tylko w jednej konkurencji.

Konkurs odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, ul. Polna 8 w dniu 18 marca 2022 r. (piątek) o godz. 1000. Wyniki zostaną podane do wiadomości w dniu 23 marca 2022 r. (środa) na stronie internetowej szkoły. Gala rozdania nagród odbędzie się 25 marca 2022 r. (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu o godz.1000

Opiekun szkolny konkursu: Marta Myszewska


„Szkoła z wiatrem”

Konkurs: Dla klas 1 – 6 i ucznia indywidualnego

W tym konkursie może wziąć udział cała klasa lub uczeń indywidualnie

Czytaj więcej

 • Klasa lub uczeń indywidualnie musi przygotować materiał plastyczny, audiowizualny, materiał audio, lub inny materiał w dowolnej formie artystycznej promujący odnawialne źródła energii, w szczególności lądową i morską energetykę wiatrową i umieszcza go w formie postu na stronie Uczestnika Akcji* na portalu Facebook, w sposób umożliwiający dostęp do materiału nieograniczonej liczbie osób. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dodanie hashtagu: #WiatrMaMOC i oznaczenie @PSEW oraz wysłanie linku do posta na adres szkolazwiatrem@psew.pl.

Termin: 14.02.2022r.

Nagrody:

 1. Nagrodą główną dla zgłoszeń klasowych jest wycieczka na farmę wiatrową, zwiedzanie wiatraka i inne atrakcje niespodzianki. Do zdobycia są również trzy wyróżnienia, za które klasy otrzymają wyjątkowe zestawy klocków lego – LEGO 10268 Vestas Wind Turbine.
 2. W zgłoszeniach indywidulanych uczniów do wygrania jest jeden zestaw klocków lego – LEGO 10268 Vestas Wind Turbine

Regulamin konkursu dotacyjnego PPL 2022 (pzu.pl)

Osoba odpowiedzialna:

Marta Sorbian


Konkurs literacki  „Piękno Małopolski słowem opisane“

Zapraszamy uczniów do udziału w 2. Konkursie Literackim „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE” organizowanym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

Czytaj więcej

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: wiersza i prozy oraz w  grupach wiekowych: do lat 12, od 13 do 17lat.

Termin nadsyłania prac do szkolnego opiekuna konkursu na adres ania.konieczniak1@gmail.com: do 20 kwietnia 2022 r.

Koncert Finałowy, połączony z ogłoszeniem wyników odbędzie się 27 maja 2022 r.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Opiekun szkolny konkursu: Anna Konieczniak, e-mail: ania.konieczniak1@gmail.com 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN_2.PIĘKNO MAŁOPOLSKI_2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_2 PIĘKNO MAŁOPOLSKI_2022     


Olimpusek z języka angielskiego

Zapraszamy uczniów klas I-III  do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady  Olimpusek z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Konkurs odbędzie się w szkole dnia 31 marca (czwartek) o godzinie 9:00.

Więcej informacji oraz przykładowe testy konkursowe na stronie: olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-wiosenna

Zgłoszenia do dnia 25 lutego.

Danuta Majcherkiewicz


KANGUR – konkurs matematyczny

W dniu 17 marca 2022r. w naszej szkole odbędzie się
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR dla klas II-IV.
 
Opłata za konkurs wynosi 12 zł, należy ją dokonać do dnia 10.02.  
Chętnych uczniów do udziału w konkursie z klas II i III prosimy o zgłaszanie się do wychowawców, natomiast uczniowie klas IV zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do p. Marty Sorbian.
 

KONKURS PLASTYCZNY 

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ogłoszonym przez Sejm RP.

Czytaj więcej

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią, kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach:

II kategoria – klasy 1-3

III kategoria – klasy 4-6

IV kategoria – klasy 7-8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej portret Marii Grzegorzewskiej.

Format pracy: A4

Technika dowolna, np. ołówek, pastele, kredka, farby plakatowe, farby olejne, akrylowe, akwarele, wyklejanki, wycinanki, collage, itp.

Prace należy wykonać do 22 lutego 2022r.

Ogłoszenie wyników nastąpi drogą mailową – 10 marca 2022 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i wszelkie zgody znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: KONKURSY

Zgody oraz prace należy składać do osoby odpowiedzialnej p. Adriany Nowakowskiej (sala 111) Można także zostawić podpisaną pracę na portierni w szkole (klasy 5-8), u wychowawcy (klasy 1-3) lub nauczyciela plastyki p. Martyny Smaruj.

Zgody w wersji papierowej może uczeń pobrać od p. Adriany Nowakowskiej.

Za udział w konkursie uczeń otrzymuje pochwałę i dodatkową ocenę z plastyki.

Zachęcam do udziału 😊

Osoba odpowiedzialna: Adriana Nowakowska – wychowawca kl. 3c

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załączniki konkursu


Zachęcamy do udziału w konkursach matematycznych dla uczniów!

Więcej informacji znajduje się na stronach:

1. Matematyka jest wszędzie – https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie – do 31 stycznia należy zgłosić chętne osoby do konkursu, wysłać formularz, oświadczenia, temat pracy. Natomiast najpóźniej do maja – przesłać film prezentujący opracowanie pracy.

Czytaj więcej

2. Małopolski konkurs prac matematycznych – https://towarzystwo.edu.pl/konkursy-1/#matematyczny – prace należy przesłać max do 28 lutego.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest mgr Marta Sorbian – e-mail: martasorbian@gmail.com