ERASMUS PLUS WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Współpraca szkół

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Wspierane działania:

-działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:

 • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
 • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
 • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,

-długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.

-zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Organizacje uczestniczące:

Akcja ta jest skierowana wyłącznie dla szkół,  przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki.  Szkoły pragnące współpracować także z innymi instytucjami (jak np. instytucje kultury, biblioteki, ośrodki doskonalenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia itp.) mogą składać wnioski w ramach Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej.

Priorytety europejskie w akcji 2:

W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, w tym przypadku należy wykazać wpływ projektu na sektor Edukacji szkolnej.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

 • Wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji
 • Ugruntowanie profilu zawodów nauczycielskich
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków
 • Zwiększanie poziomów osiągnięć i zainteresowania przedmiotami naukowymi, technologicznymi, inżynieryjnymi i matematycznymi
 • Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemu uczniów z grup defaworyzowanych
 • Rozwijanie jakościowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (zgodnie z zaleceniem Rady ECEC)
 • Budowanie potencjału w zakresie promowania i uznawania okresów nauki za granicą (z uwzględnieniem wykonywania zalecenia Rady w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania)
 • Opracowanie solidnych systemów kontroli jakości

(źródło: erasmusplus.org.pl)

Cele projektu:

 • wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie wartości demokratycznych w kraju i Europie;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności konstruktywnej dyskusji;
 • tworzenie podstaw do współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi w społeczności lokalnej;
 • rozwianie umiejętności pracy w grupie, prezentacji i autoprezentacji;
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim;
 • uświadomienie oraz przybliżenie uczniom różnorodności kultur i wartości europejskich;
 • zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi;
 • rozwój współpracy międzynarodowej;
 • uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;

Projekt zakłada działania uczniów w szkole, między innymi na zajęciach innowacyjnych z języka angielskiego oraz aktywności we współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich w formie online.

Główne kryteria naboru uczniów na wyjazdy mobilne do szkół partnerskich:

 1. Wysokie kompetencje językowe.
 2. Aktywny udział w zajęciach innowacyjnych z języka angielskiego.
 3. Osiągnięcia uczniów, angażowanie się w życie szkoły, udział w konkursach oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 4. Uczeń/uczennica klasy 8 lub 7.

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Erasmus + „Democracy Begins at Home”

DZIAŁANIA PODEJMOWANIA W RAMACH PROJEKTU:

Greek Adventure – Erasmus +

DEMOCRACY BEGINS AT HOME  – wyjazd uczniów do Grecji ERASMUS PLUS

„Democracy Begins at Home” konferencja online uczniów i nauczycieli z Polski, Grecji, Portugalii oraz Włoch

Dziękujemy za udział w głosowaniu

Głosujemy na najlepsze LOGO projektu „Democracy Begins at Home”

Projekt ERASMUS PLUS – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ